Trang chính » Chuyên mục » Thơ thiền »

Bài ca Tâm và Phật

Tác giả : Tuệ Trung Thượng Sĩ

ảnh minh họa, St

佛心歌

佛佛佛不可見,

心心心不可說。

若心生時是佛生,

若佛滅時是心滅。

滅心存佛是處無,

滅佛存心何時歇。

欲知佛心生滅心,

直待當來彌勒決。

 

昔無心,

今無佛,

凡聖人天如電拂。

心體無是亦無非,

佛性非虛又非實。

 

忽時起,

忽時止,

往古來今徒擬擬。

豈惟埋沒祖宗乘,

更起妖魔自家祟。

 

欲求心,

休外覓,

本體如如似空寂。

涅槃生子曼羅籠,

煩惱菩提閑對敵。

 

心即佛,

佛即心,

妙旨明明達古今。

春來自是春花笑,

秋到無非秋水深。

 

捨妄心,

守真性,

似人尋影而忘鏡。

豈知影現鏡中來,

不覺妄從真裏蹦。

妄來非實亦非虛,

鏡受無邪亦無正。

 

也無罪,

也無福,

錯比摩尼兼白玉。

玉有瑕兮珠有纇,

性底無紅也無綠。

 

亦無得,

亦無失,

四十九來是七七。

六度萬行海上波,

三毒九情空裏日。

 

默默默,

沈沈沈,

萬法之心即佛心。

佛心卻與我心合,

法爾如然亙古今。

 

行亦禪,

坐亦禪,

朵紅爐火裏蓮。

沒意氣時添意氣,

得安便處且安便。

 

咦咦咦,

咄咄咄,

大海中漚閑出沒。

諸行無常一切空,

何處先師覓靈骨。

 

醒醒著,

著醒醒,

四稜踏地勿欹傾。

阿誰於此信得及,

高步毗盧頂上行。

喝!

Dịch âm:

Bài ca Tâm và Phật

“Phật Phật Phật bất khả kiến, 
Tâm Tâm Tâm bất khả thuyết. 
Nhược Tâm sinh thời thị Phật sinh, 
Nhược Phật diệt thời thị Tâm diệt. 
Diệt Tâm tồn Phật thị xứ vô 
Diệt Phật tồn Tâm hà thời yết, 
Dục tri Phật Tâm, sinh diệt Tâm, 
Trực đãi đương lai Di Lặc quyết.

Tích vô Tâm, 
Kim vô Phật; 
Phàm, Thánh, Nhân, Thiên như điện phất. 
Tâm thể, vô thị diệc vô phi. 
Phật tính, phi hư hựu phi thực.

Hốt thời khởi (khỉ), 
Hốt thời chỉ; 
Vãng cổ lai kim đồ nghĩ nghĩ. 
Khởi duy mai một tổ tông thừa, 
Cánh khởi yêu ma tự gia tùy.

Dục cầu Tâm, 
Hưu ngoại mịch; 
Bản thể như như tự không tịch. 
Niết bàn sinh tử mạn la lung. 
Phiền não, bồ đề nhàn đối địch.

Tâm tức Phật, 
Phật tức Tâm, 
Diệu chỉ minh minh đạt cổ câm (kim). 
Xuân lại tự thị xuân hoa tiếu, 
Thu đáo vô phi thu thủy thâm.

Xả vọng tâm, 
Thủ chân tính. 
Tự nhân tầm ảnh nhi vong kính. 
Khởi tri ảnh hiện kiến trung lai, 
Bất giác vọng tòng chân lý bính. 
Vọng lai, phi thực diệc phi hư. 
Kính thụ, vô tà diệc vô chính.

Dã vô tội, 
Dã vô phúc; 
Thác tỷ ma-ni kiêm bạch ngọc. 
Ngọc hữu hà hề, châu hữu loại, 
Tính để vô hồng diệc vô lục.

Diệc vô đắc, 
Diệc vô thất. 
Tứ thập cửu lai thị thất thất. 
Lục độ vạn hạnh hải thượng ba, 
Tam độc cửu tình không lý nhật.

Mặc mặc mặc, 
Trầm trầm trầm; 
Vạn pháp chi tâm tức Phật tâm. 
Phật tâm khước dữ ngã tâm hợp. 
Pháp nhĩ như nhiên cắng cổ câm (kim).

Hành diệc thiền, 
Tọa diệc thiền; 
Nhất đóa hồng lô hỏa lý liên. 
Một ý khí thời thêm ý khí, 
Đắc an tiện xứ thả an tiên.

Di di di 
Đốt đốt đốt; 
Đại hải trung âu nhàn xuất một. 
Chư hành vô thường nhất thiết không, 
Hà xứ tiên sư mịch linh cốt.

Tinh tinh trước, 
Trước tinh tinh; 
Tứ lăng tạp địa vật khi khuynh. 
A thùy ư thử tín đắc cập, 
Cao bộ Tỳ-lư đính thượng hành. 
Hát!

Huệ Chi dịch:

Phật! Phật! Phật! Không bóng hình (không thể thấy) 
Tâm! Tâm! Tâm! ngoài ngôn thuyết. 
Nếu Tâm sinh là Phật sinh, 
Bằng Phật diệt ấy Tâm diệt. 
Diệt Tâm còn Phật chuyện này không, 
Diệt Phật còn Tâm, bao thuở hết. 
Muốn biết Tâm Phật, Tâm sinh diệt 
Hãy đợi về sau, Di Lặc quyết.

Trước không Tâm, 
Nay không Phật; 
Phàm, Thánh, Trời, Người như chớp giật. 
Thể Tâm, không thị cũng không phi. 
Tính Phật, chẳng hư cũng chẳng thật.

Bỗng vụt dấy, 
Bỗng ngừng nhanh; 
Nay lại, xưa qua luống quẩn quanh. 
Đâu chỉ chôn vùi nếp tông tổ, 
Còn gọi yêu ma về lộng hành.

Muốn tìm Tâm, 
Ngoài chớ hỏi (chớ kiếm) 
Thể tính lặng không, không biến đổi. 
Niết bàn, sinh tử buộc ràng suông,  
Phiền não, Niết bàn, đối nghịch dối.

Lòng (tâm) là Phật, 
Phật là lòng (tâm); 
Diệu chỉ sáng thiêng kim cổ thông. 
Xuân đến, tự nhiên hoa xuân nở, 
Thu sang, đâu chẳng nước thu trong.

Bỏ vọng tâm, 
Cầm chân tính; 
Khác gì tìm bóng bỏ quên gương. 
Nào biết gương kia lồng bóng nọ, 
Không hay vọng vốn từ chân sanh. 
Không thực không hư là vọng đó, 
Chẳng tà, chẳng chánh, gương in hình.

Cũng không tội, 
Cũng không phúc, 
Lầm vì hạt trai cùng bạch ngọc. 
Ngọc thì có vết, trai có tỳ, 
Tính vốn không hồng, cũng không lục.

Cũng không được! 
Cũng không mất! 
Bảy bảy, bốn chín là đồng nhất 
Muôn hạnh, sáu độ sóng trùng dương, 
Ba độc, chín tình là vầng nhật. 

Lắng! Lắng ! Lắng! 
Trầm! Trầm! Trầm! 
Tâm của muôn loài tức Phật Tâm. 
Tâm Phật, tâm ta cùng khế hợp, 
Pháp vẫn y nguyên suốt cổ kim.

Đi cũng thiền! 
Ngồi cũng thiền! 
Trong lò lửa đỏ một bông sen. 
Ý khí mất đi thêm ý khí, 
Được chốn ở yên hãy ở yên.

Chà! Chà! Chà! 
Ối! Ối! Ối! 
Bọt trong biển cả thấy chìm nổi. 
Muôn pháp vô thường hết thảy không. 
Linh cốt biết đâu tiên sư hỏi.

Tỉnh! Thức! Thức! 
Thức! Tỉnh! Tỉnh! 
Bàn chân dẫm đất đừng chống chếnh. 
Ai người tin tưởng ở nơi đây. 
Bước trên đầu Phật trèo trên đỉnh. 
Hét! 


Các bài viết khác

Lễ tiểu tường và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ tiểu tường và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang – Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày mùng 03 / 8 / Kỷ Hợi) Bổn tự, Bổn đạo chùa Tây Thiên thành kính cung đón chư tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm và quý Phật tử vân tập về chùa tham dự lễ Tiểu tường cố Hòa thượng đạo hiệu Thích Viên Tánh và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên...

Thư mời và chương trình lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư mời và chương trình lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thấm thoát mà 365 ngày Hòa thượng Bổn sư đạo hiệu Thích Viên Tánh quảy dép về Tây, để lại hàng đệ tử nhiều nỗi kính thương vô hạn. Bổn tự, Bổn đạo thừa hành di huấn lúc Hòa thượng Bổn sư còn sinh tiền, tiếp tục thắp sáng ngọn đèn thiền “truyền đăng tục diệm”, mở rộng Già lam và trùng hưng Tam bảo...

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang - Ngày Phật Đà hoan hỷ, sáng ngày Rằm tháng 7 âm lịch (15/8/2019) Bổn tự, Bổn đạo thiết lễ Vu lan Báo hiếu - cúng dường Tự tứ tại chùa Tây Thiên, Tp Nha Trang, nguyện đem công đức này nguyện cầu cửu huyền thất tổ lịch đại tôn thân quá vãng sớm siêu sanh lạc quốc, thân quyến còn tại thế Bồ đề tâm tăng trưởng, sở nguyện như ý...

Khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Sáng ngày 07 / 07 / 2019 (nhằm 07 / 7 Kỷ Hợi), đạo tràng chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định đã trang nghiêm khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019, Phật lịch 2563 dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng sự tham dự đông đảo của đạo hữu, Phật tử gần xa về tham dự...

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu và Húy kỵ Ân Sư năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu và Húy kỵ Ân Sư năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chùa Phước Long tổ chức Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu 2019 cùng nhau tu tập kết mây lành để báo tiến Ân sư và hồi hướng phước báo đến Phụ mẫu sinh thành, thân bằng quyến thuộc còn tại thế thân tâm yên ổn; và cầu siêu cửu huyền thất tổ nhờ Phật lực và sức chú nguyện của chư Tăng trong ngày Tự tứ được siêu sinh dưỡng quốc...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3381157