Trang chính » Hình ảnh »


Chùa Bồ Ðề Phật Quốc tổ chức Ðại Lễ Lạc Thành – An Vị Phật

Tác giả : Tin và ảnh Văn Lan/Người Việt, và nhóm Phật tử BDPQ

SANTA ANA, California (NV) – Ðại Lễ Lạc Thành chùa Bồ Ðề Phật Quốc và an vị thánh tượng Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vừa được long trọng tổ chức vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, 27 Tháng Mười Hai, tại số 3404 đường Westminster, thành phố Santa Ana, với hàng ngàn Phật tử vân tập về dự lễ.

Hôm ấy là ngày 17 tháng Mười Một năm Ất Mùi, cũng là ngày vía Thánh Ðản của Ðức Từ Phụ A Di Ðà Phật. Tại đạo tràng Chùa Bồ Ðề Phật Quốc, Thượng tọa trú trì Thích Huyền Châu cùng thiện nam tín nữ đã tổ chức đại lễ an vị Phật tại ngôi đại hùng bảo điện mới này.

Trước đó, vào các ngày Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và sáng Chủ Nhật, Chùa Bồ Ðề Phật Quốc đã tổ chức Pháp Hội Quán Thế Âm lần 2 với đông đảo bà con Phật tử tham dự các đề tài pháp thoại: Vô Tác Diệu Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm, Phạm Trú, Kinh Bát Ðại Nhân Giác, 14 Ðức Vô Úy Thí Của Bồ Tát Quán Thế Âm, trì Chú Ðại Bi, tụng Kinh Phổ Môn, thiền định, và đặc biệt là Thượng tọa Thích Huyền Châu, trú trì Chùa Bồ Ðề Phật Quốc thuyết trình về đề tài: “Nhân duyên thiết lập Bồ Ðề Phật Quốc.”

Ban thỉnh sư với hoa đèn trang nghiêm thanh tịnh, đã cung thỉnh chư vị trưởng lão, chư tôn thiền đức tăng ni quang lâm đại hùng bảo điện, để nhờ phước lực của chư tăng ni chứng minh, trong khi đại chúng đồng thanh niệm danh hiệu Ðức Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát và ba lần niệm danh hiệu Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chư tôn giáo phẩm trong buổi lễ an vị Phật hôm nay gồm có: Ðại lão Hòa thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm Viện Chủ Chùa Liên Hoa; Hòa thượng Thích Chơn Trí, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Phẩm Trung Ương Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại kiêm Viện Chủ Chùa Pháp Vân; Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm Viện Chủ Chùa Bảo Quang; Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại kiêm Viện Chủ Chùa Ðiều Ngự; Hòa thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang; Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ kiêm Viện Chủ Chùa Phật Ðà; Hòa thượng Thích Tâm Vân, Viện Chủ Liên Hải Tịnh Thất; Hòa thượng Thích Viên Thành, Tổng Vụ Trưởng Nghi Lễ Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại; Hòa thượng Thích Kim Ðài; và Hòa thượng Thích Pháp Trí, Tổ Ðình Minh Ðăng Quang; Hòa thượng Thích Giác Ðiệp, Viện Chủ Chùa Từ Ân; Hòa thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Chùa Giác Lý; Thượng tọa Thích Viên Huy, Tổng Vụ Trưởng Từ Thiện Xã Hội Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, trú trì Chùa Ðiều Ngự; Thượng tọa Thích Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng Ngoại Vụ Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại kiêm Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự; Hòa thượng Thích Tâm Ngoạn; Sư Bà Thích Nữ Như Tịnh, Viện Chủ Tu Viện Ðại Bi; và chư tôn đức giáo phẩm; chư thượng tọa; đại đức tăng ni.

Trước hết, Thượng tọa Thích Huyền Châu, trú trì chùa Bồ Ðề Phật Quốc đê đầu đảnh lễ cung kính dâng cúng dường lời tác bạch đến mười phương tam bảo, chư Phật, chư Ðại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, và hiện tiền chư tôn đức trưởng lão giáo phẩm tăng ni.

Ngài nói, “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đạo tràng Bồ Ðề Phật Quốc chúng con được thành lập như pháp. Nơi đây không là thời xứ nạn xứ, ngưỡng mong chư đại tăng chứng minh, nạp thọ cho đạo tràng chúng con trở thành Phật thường trụ tăng, ngưỡng mong chư đại tăng thể lương từ bi an vị thánh tượng Ðức Bổn Sư, ngưỡng mong chư đại tăng từ bi nạp thọ cho lòng thành kính cúng dường của chúng con, ngưỡng mong chư đại tăng từ mẫn cố, đại từ mẫn cố. Nam Mô Công Ðức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.”

Tiếp theo, Hòa thượng Thích Chơn Thành được cung thỉnh lên ban đạo từ.

Ngài nói, “Trải qua hơn hai ngàn ba trăm năm, kể từ khi vua Asoka cử sáu phái đoàn đi sang các nước miền Ðông Nam Á để truyền bá khắp nơi lời giáo huấn của Ðức Thế Tôn. Hôm nay chúng ta cũng nương tựa vào giáo lý và hình ảnh của Ngài, đem truyền bá giáo lý của Ngài cho chúng sanh ở trong tân thế giới này.”

“Thật hoan hỉ khi nhìn thấy tôn tượng của Ðức Bổn Sư. Kính thưa chư tôn đức, chư vị Phật tử, trong sáu phái đoàn do vua A Dục cử đi, phái đoàn thứ năm đã đến Việt Nam. Hôm nay chúng ta vâng theo lời chỉ giáo của Ðức Thế Tôn, đem giáo lý của Ngài truyền giảng cho chúng sanh tại Hoa Kỳ. Chúng ta cũng rất hoan hỉ khi Phật Giáo Việt Nam đã trụ xứ tại Mỹ, nhất là ở khu Little Sài Gòn và cũng rất vui mừng khi Thượng tọa Thích Huyền Châu đã tân tạo được một ngôi tam bảo để nuôi dưỡng tinh thần cho Phật tử. Hy vọng rằng giáo lý của Ðức Thế Tôn sẽ đi vào mọi lãnh vực trong xã hội mới này.”

“Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni của đạo tràng Bồ Ðề Phật Quốc thân tâm thường lạc, vạn sự an lành, cố gắng tu học, phổ biến giáo lý của Ðức Thế Tôn trong cộng đồng. Theo tinh thần Phật giáo thì bất cứ nơi nào mà giáo lý Phật Ðà đi qua thì đều hòa nhập vào xã hội bản xứ đó.”

“Nguyện cầu cho ngôi chùa này ngày càng mở rộng, làm nơi nương tựa cho Phật tử ngày càng đông, nguyện cầu cho Thượng tọa Thích Huyền Châu pháp thể khinh an, bồ đề tâm vững chắc để phát triển Phật pháp trong cộng đồng người Việt và các cộng đồng khác tại Hoa Kỳ.”

Kế tiếp, Hòa thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Ðiều Ngự, có lời giáo từ đến Thượng tọa Thích Huyền Châu và quý Phật tử tại đạo tràng Bồ Ðề Phật Quốc.

Ngài nói: “Trong phạm trù của tục đế, mỗi ngôi chùa là một xã hội thu hẹp, vừa là trung tâm văn hóa giáo dục từ thiện xã hội, vừa là chiếc nôi bảo vệ phẩm giá cao trọng của con người, đồng thời cũng là trung tâm chuyển hóa phiền não. Trên căn bản của đại bi tâm, Thượng tọa Thích Huyền Châu đã dày công xây dựng ngôi phạm vũ trang nghiêm thanh tịnh này, đây là sự thành tựu trung đầy ý nghĩa và có giá trị của Phật giáo chúng ta. Thay mặt Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, xin cảm niệm và tán thán công đức này.”

Hòa thượng Thích Viên Lý cũng đại diện cho Tổ Ðình Thập Tháp Bình Ðịnh, Việt Nam xin chúc mừng đến chư vị Phật tử vì hai lý do: thứ nhất có được một ngôi tam bảo trang nghiêm thanh tịnh để làm chỗ quy hướng, và thứ hai là có được một vị trú trì đạo hạnh khả kính, đã đầu tư tất cả công sức của mình cho sứ mệnh xiển dương chánh pháp, phục vụ dân tộc và nhân loại.

“Mong rằng quý vị Phật tử sẽ sát cánh nhiều hơn nữa, cùng với Thượng tọa Thích Huyền Châu nhằm giúp ngôi chùa Bồ Ðề Phật Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh sâu thẳm của quảng đại quần chúng, đóng góp vào quá trình thăng hoa chung của nhân loại, đặc biệt là cho một nước Việt Nam tự do dân chủ nhân quyền.” Hòa thượng Thích Viên Lý tiếp lời.

Sau đó, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni quang lâm ngôi đại hùng bảo điện, cử hành nghi thức lễ an vị Phật do Hòa thượng Thích Viên Thành, Tổng Vụ Trưởng Nghi Lễ Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại làm sám chủ.

Tất cả Phật tử đứng dậy, thành tâm hướng về tam bảo và tôn tượng Ðức Bổn Sư, cùng chư tăng dâng lời cầu nguyện, chắp tay nhất tâm hướng về mười phương tam bảo, niệm danh hiệu Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần cầu nguyện gia hộ.

Trong hương trầm tỏa ngát, trước đại hùng bửu điện, thánh tượng Ðức Bổn Sư như đang tỏa sáng hào quang, đem ánh đạo vàng đến cứu độ cho chúng sanh. Tất cả đại chúng trang nghiêm thanh tịnh cùng đọc theo lời kinh cầu nguyện.

Nữ Phật tử Thân Oanh quỳ trước lễ đàn, cung kính dâng lời tác bạch cúng dường đến chư tôn thiền đức, sau đó kính mời chư tôn đức quang lâm trai đường, cùng tất cả Phật tử hoan hỉ dùng bữa cơm chay chung vui trong ngày đại lễ.

Bồ Ðề Phật Quốc được kiến tạo với đầy đủ phòng học, thư viện, phòng giáo lý, trai đường, phòng tăng chúng, chỗ đậu xe rất rộng, đủ chỗ cho Phật tử về dự lễ, so với vài tháng trước, nơi đây chỉ là một bãi đất hoang vu.

Nhờ sự gia hộ của hồng ân tam bảo, với sự góp sức về nhân, tài, trí lực của đồng hương Phật tử ở Quận Cam và các nơi khác, cùng với sự khéo léo dẫn dắt của Thượng tọa Thích Huyền Châu, giờ đây Bồ Ðề Phật Quốc đã tạm trở thành một đạo tràng với ngôi đại hùng bảo điện trang nghiêm thanh tịnh, có những chương trình tu học cho tăng chúng và Phật tử, xứng đáng là nơi hành trì và truyền bá chánh pháp của Như Lai.

(Source: www.nguoi-viet.com)


Các bài viết khác

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư - Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong năm mới. Vì vậy Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học...

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tết cổ truyền –  mừng Xuân Canh Tý 2020, Chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc, pháp thoại đầu năm, khóa lễ Dược Sư, dâng sớ cầu an đầu năm, rút thăm trúng thưởng...

Bước đi an toàn

Bước đi an toàn

Chất liệu của thiền, chính là đời sống tỉnh táo. Sống và đi trong sự tỉnh táo, bạn sẽ không bị té ngã, và sự thương tích không bao giờ đến với bạn. Sống và đi trong sự tỉnh táo, thì dù bạn không hề nghĩ đến đức Phật, nhưng ngài vẫn luôn luôn có mặt trong đời sống của bạn. Vậy, bạn hãy đi từng bước thật tỉnh táo...

Chúc thư và chương trình Tết Canh Tý – Xuân Di Lặc 2020 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chúc thư và chương trình Tết Canh Tý – Xuân Di Lặc 2020 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Nhân dịp đón Tết Canh Tý –  Mừng Xuân Di Lặc 2020, chùa Phước Long ở tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui Xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc để mượn lý hiển dụng gồm: Đón giao thừa, lễ trừ tịch, lễ Phật đầu năm, pháp thoại Canh Tý, lễ hội ẩm thực, tái hiện xóm cổ Tây Sơn...

Chùm ảnh lễ chung thất cố Sa di Quang Nhiếp tự Hiền Niệm tại chùa Phước Long, Bình Định

Chùm ảnh lễ chung thất cố Sa di Quang Nhiếp tự Hiền Niệm tại chùa Phước Long, Bình Định

Bình Định – Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2018 (nhằm ngày 26 / 11 / Kỷ Hợi), Bổn tự, Bổn đạo và thân quyến đã thiết lễ trai đàn cầu siêu bạt độ tuần chung thất cố Sa di pháp danh Quang Nhiếp tự Hiền Niệm. Đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3886792