Trang chính » Chuyên mục » Thơ thiền »

Cư trần lạc đạo phú (居 塵 樂 道 賦)

Tác giả : Trần Nhân Tông

Chùa Đồng Yên Tử, ảnh Hiền Tâm

( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )

Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông

Đệ nhất hội

Mình ngồi thành thị

Nết dụng sơn lâm

閑體

Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính

在身

Nửa ngày rồi tự tại thân tâm

 ,

Tham ái nguồn dừng , chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý

 ,

Thị phi tiếng lặng , được dầu nghe yến thốt oanh ngâm

 ,

Chơi nước biếc ẩn non xanh , nhân gian có nhiều người đắc ý

 ,

Biết đào hồng hay liễu lục , thiên hạ năng mỗ chủ tri âm

 ,

Nguyệt bạc vừng xanh , soi mọi chỗ thiền hà lai láng

綿  ,

Liễu mềm hoa tốt , ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm

 ,

Lo hoán cốt ước phi thăng , đan thần mới phục

 ,

Nhắm trường sinh về thượng giới , thuốc thỏ còn đam

 ,

Sách dễ xem chơi , yêu tính sáng yêu hơn châu báu

 ,

Kinh nhàn đọc dấu , trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim

Đệ nhị hội

Biết vậy !

Miễn được lòng rồi

Chẳng còn phép khác

買侯

Gìn tính sáng tính mới hầu an

停庄

Nén niềm vọng niềm dừng chẳng thác

Dứt trừ nhân ngã thời ra tướng báu kim cương

Dừng hết tham sân mới lảu lòng mầu viên giác

西

Tịnh độ là lòng trong sạch chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương

Di Đà là tính sáng soi mựa phải nhọc tìm về cực lạc

煉性

Xét thân tâm rèn tính thức há rằng mong quả báo phô khoe

Cầm giới hạnh địch vô thường nào có sá cầu danh bán chác

Ăn rau ăn trái nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay

Vận giấy vận sồi thân căn có ngại chi đen bạc

Nhược chỉn vui bề đạo đức nửa gian lều quý nửa thiên cung

Dầu năng miễn thửa nhân nghì ba phiến ngói yêu hơn lầu gác

Đệ tam hội

Nếu mà cốc

Là ắt đã không

Pháp học lại thông

落邪

Gìn tính sáng mựa lạc tà đạo

沛正

Sửa mình học cho phải chính tông

Chỉn bụt là lòng sá ướm hỏi đòi cơ Mã tổ

退

Vong tài đổi sắc ắt tìm cho phải thói Bàng công

Áng tư tài tính sáng chẳng tham , há vì ở Cánh Diều Yên Tử

Răn tham sắc niềm dừng chẳng chuyển , lọ chi ngồi Am Sạn Non Đông

,

Trần tục mà nên , phúc ấy càng yêu hết tấc

,

Sơn lâm chẳng cốc , họa kia thực cả đồ công

Nguyền mong thân cận minh sư , quả Bồ đề một đêm mà chín

Phúc gặp tình cờ tri thức , hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông

Đệ tứ hội

Tin xem

Miễn cốc một lòng

Thời rồi mọi hoặc

證三

Chuyển tam độc mới chứng tam thân

Đoạn lục căn nên trừ lục tặc

煉丹

Tìm đường hoán cốt , chỉn xá năng phục dược luyện đan

Hỏi pháp chân không , hề chi lánh ngại thanh chấp sắc

, 西

Biết chân như , tin bát nhã , chớ còn tìm phật tổ tây đông

,

Chứng thực tướng nên vô vi , nào nhọc hỏi kinh nam bắc

,

Xem Tam Tạng giáo , ắt học đòi thiền uyển thanh quy

,

Đốt ngũ phần hương , chẳng tổn đến chiên đàn chiêm bặc

,

Tích nhân nghì tu đạo đức , ai hay này chẳng Thích Ca

,

Cầm giới hạnh đoạn ghen tham , chỉn thực ấy là Di Lặc

Đệ ngũ hội

Vậy mới hay

Bụt ở cong nhà

Chẳng phải tìm xa

Nhân khuây bản nên ta tìm bụt

孛羅

Đến cốc hay chỉn bụt là ta

,

Thiền ngỏ năm câu , nằm nhãng cong quê Hà Hữu

,

Kinh xem ba bận, ngồi ngơi mái quốc Tân La

,

Trong đạo nghĩa , khoảng cơ quan , đà đụt lặn trường kinh cửa tổ

声色 ,

Lánh thị phi , ghê thanh sắc , ngại chơi bời dặm liễu đường hoa

,

Đức bụt từ bi , mong nhiều kiếp nguyền cho thân cận

,

Ân Nghiêu khoáng cả, lọt toàn thân phô việc đã qua

,

Áo miễn chăn đầm ấm qua mùa , hoặc châm hoặc xể

,

Cơm cùng cháo đói no đòi bữa , dầu bạc dầu thoa

,

Ngăn bát thức nén bát phong , càng đè càng bội

,

Lẩy tam huyền , nong tam yếu , một cắt một ma

,

Cầm vốn thiếu dây , xá đàn dấu xoang Vô sinh khúc

,

Địch chăng có lỗ , cũng bấm chơi xướng Thái bình ca

,

Lẩy cội tìm cành , còn khá tiếc Câu Chi trưởng lão

,

Quay đầu chớp bóng , ắt kham cười Diễn Nhã Đạt Đa

,

Lọt quyển kim cương , há mặt hầu thông nên nóng

,

Nuốt bồng lật cức , nào tay phải xước tượng da.

Đệ lục hội

Thực thế

Hãy xá vô tâm

Tự nhiên hợp đạo

瞆身

Dừng tam nghiệp mới lặng tam thân

Đạt một lòng thì thông tổ giáo

,

Nhận văn nghĩa, lạc lài nên thiền khách bơ vơ

,

Chứng lý tri cơ , cứng cát phải nạp tăng khôn khéo

, ?

Han hữu lậu han vô lậu , bảo cho hay the lọt duộc thưng

,

Hỏi Đại thừa hỏi Tiểu thừa , thưa thẳng tắt sồi tiền tơ gạo

,

Nhận biết làu làu lòng vốn , chẳng ngại bề thời tiết nhân duyên

,

Dồi cho vặc vặc tính gương , nào có nhuộm căn trần huyên náo

,

Vàng chưa hết quặng , xá tua chín phen đúc chín phen rèn

祿 ,

Lộc chẳng còn tham , miễn được một thì chay một thì cháo

  , 薩莊

Sạch giới lòng dồi giới tướng , nội ngoại nên bồ tát trang nghiêm

,

Ngay thờ chúa thảo thờ cha , đi đỗ mới trượng phu trung hiếu

,

Tham thiền kén bạn , nát thân mình mới khá hồi ân

, 晫報

Học đạo thờ thầy , dọt xương óc chưa thông của báo

Đệ thất hội

Vậy mới hay

Phép bụt trọng thay

煉買

Rèn mới cốc hay

提添

Vô minh hết bồ đề thêm sáng

德強

Phiền não rồi đạo đức càng say

塁孛

Xem phỏng lòng kinh lời bụt thốt dễ cho thấy dấu

Học đòi cơ tổ sá thiền không khôn chút biết nơi

Cùng căn bản , tã trần duyên , mựa để mỗ hào ly đương mặt

Ngã thắng chàng , viên tri kiến , chớ cho còn họa trữ cong tay

Buông lửa giác ngộ đốt hoại thảy rừng tà thời trước

Cầm kiếm trí tuệ quét cho không tính thức thuở nay

Vâng ơn thánh , xót mẹ cha , thờ thầy học đạo

Mến đức Cù , kiêng bùi ngọt , cầm giới ăn chay

Cảm đức từ bi , để nhiều kiếp nguyền cho thân cận

Đòi ơn cứu độ , nát muôn thân thà chịu đắng cay

Nghĩa hãy nhớ , đạo chẳng quên , hương hoa cúng xem còn nên thảo

吏磊 渚歇

Miệng rằng tin , lòng lại lỗi , vàng ngọc thờ cũng chửa hết ngay

Đệ bát hội

Chưng ấy

Chỉn xá tua rèn

Chớ nên tuyệt học

執澄

Lay ý thức chớ chấp chằng chằng

Nén niềm vọng mựa còn xóc xóc

(-) (-)

Công danh mảng đắm , ấy toàn là những đứa ngây thơ

Phúc tuệ gồm no , chỉn mới khá nên người thực cốc

, ,

Dựng cầu đò , dồi chiền tháp , ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu

, ,

Săn hỉ xả , nhuyễn từ bi , nội tự tại kinh lòng hằng đọc

,

Rèn lòng làm bụt , chỉn xá tu một sức dùi mài

,

Đãi cát kén vàng , còn lại phải nhiều phen lựa lọc

,

Xem kinh đọc lục , làm cho bằng thửa thấy thửa hay

,

Trọng bụt tu thân , dùng mựa lỗi một tơ một tóc

, 丿

Cùng nơi ngôn cú , chỉn chăng hề một phút ngại lo

, 祿

Rất thửa cơ quan , mựa còn để tám hơi dọt lọc

Đệ cửu hội

Vậy cho hay

Cơ quan tổ giáo

Tuy khác nhiều đường

Chẳng cách mấy gang

罒馬

Chỉn xá nói từ sau Mã tổ

訳蕭

Ắt đã quen thuở trước Tiêu Hoàng

,

Công đức toàn vô , tính chấp si càng thêm lỗi

,

Khuếch nhiên bất thức , tai ngu mảng ắt còn vang

, 折少 ,

Sinh Thiên Trúc , tử Thiếu Lâm , chôn dối chân non Hùng Nhĩ

, ,

Thân bồ đề , lòng minh kính , bài giơ mặt vách hành lang

,

Vương lão chém mèo , lại trẩy lòng ngừa thủ tọa

,

Thầy Hồ khua chó , trỏ xem trí nhẹ con giàng

,

Chợ Lư Lăng gạo mắt quá ư , chẳng cho mà cả

,

Sở Thạch Đầu đá trơn hết tấc , khôn đến thưa đang

,

Phá Táo phất cờ , đạp xuống dấu thiêng thần miếu

,

Câu Chi day ngón , dùng đòi nếp cũ ông ang

, ,

Lưỡi gươm Lâm Tế , nạng Bí Ma , trước nạp tăng dầu tự tại

, ,

Sư tử ông Đoan, trâu thầy Hựu , răn đàn việt hượm xá nghênh ngang

, , (-)

Đưa phiến tử , cất trúc bề , nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẵn

, ,

Xô hòn cầu , cầm mộc thược , bạn thiền hòa thửa khoe khoang

,

Thuyền tử rà chèo , dòng xanh chửa cho tịn tẩy

乾魔

Đạo Ngô múa hốt , càn ma dường thấy quái quàng

乾坤 ,

Rồng Yển lão nuốt càn khôn , ta xem chỉn lệ

,

Rắn ông Tồn ngang thế giới , người thấy ắt dương

,

Cây bách là lòng , thác ra trước phải phương Thái Bạch

,

Bính đinh thuộc hỏa, lại trở sau hỏi hướng Thiên Cang

,

Trà Triệu lão, bánh Thiều dương , bầy thiền tử hãy còn đói khát

,

Ruộng Tào Khê , vườn Thiếu Thất , chúng nạp tăng những để lưu hoang

,

Gieo bó củi , nẩy bông đèn , nhân mang mới nát

祿 曢竹 ,

Lộc đào hoa nghe tiếng trúc , mặc vẻ mà sang

Đệ thập hội

Tượng chúng ấy

Cốc một chân không

Dụng đòi căn khí

執坤

Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông

群所

Há cơ tổ nay còn thửa bí

処渚 ,

Chúng Tiểu thừa cốc hay chửa đến , bụt xá ngăn Bảo sở hóa thành

,

Đấng Thượng sĩ chứng thực mà nên , ai ghẽ có sơn lâm thành thị

,

Núi hoang rừng quạnh , ấy là nơi dật sĩ tiêu dao

,

Triền vắng am thanh , chỉn thực cảnh đạo nhân du hí

,

Ngự cao tán cả , Diêm vương nào kể đứa nghênh ngang

,

Gác ngọc lầu vàng , ngục tốt thiếu chi người yêu quý

,

Chuộng công danh , lồng nhân ngã , thực ấy phàm phu

,

Say đạo đức , dời thân tâm , định nên thánh trí

,

Mày ngang mũi dọc , tướng tuy là xem ắt bẵng nhau

,

Mặt thánh lòng phàm , thực cách nhẫn vạn vàn thiên lý

:

Kệ vân:

Cư trần lạc đạo thả trùy duyên

困則

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch

莫問

Đối kính vô tâm mạc vấn thiền

Dịch:

(Kệ rằng:

Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên,

Đói cứ ăn đi mệt ngủ liền.

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.)


Các bài viết khác

Thông báo: Kính mời Phật tử tham dự khóa tu vía đức Phật Di Đà năm 2019 tại chùa Phước Long, Bình Định

Thông báo: Kính mời Phật tử tham dự khóa tu vía đức Phật Di Đà năm 2019 tại chùa Phước Long, Bình Định

Kỷ niệm ngày lễ Vía Đức Phật A Di Đà; Bổn tự, Bổn đạo chùa Phước Long trang nghiêm tổ chức khoá tu nhất nhật “Quán Vô Lượng Thọ” và nguyện học, thực hành theo 48 đại nguyện của ngài. Bổn tự kính mời quý đạo hữu, Phật tử, thiện tín gần xa hoan hỷ về chùa tham dự khoá tu một ngày...

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 07 tháng 11 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 07 tháng 11 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 07 tháng 11 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định. Chúng con kính thỉnh chư tôn đức chứng minh, Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tín gần xa về chùa Phước Long, số 33 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định hoan hỷ về chùa tham dự...

Xin chào nguyên xuân

Xin chào nguyên xuân

Thực tập buông bỏ những hạt giống ích kỷ, tự ái, chấp ngã từ vô minh mù quáng và từ mê tín đến cuồng tín đối với một bản ngã hay đối với một cái ta, ta sẽ có đôi mắt sáng trong để nhìn muôn vật và nhận ra muôn vật đều là bạn của ta, ta gọi tên chúng và chúng cùng ta mỉm cười, rồi cùng nhau tự nhủ: “té ra thật tế là vậy”...

Tổ sư Nguyên Thiều với hành trạng và kệ thi tịch

Tổ sư Nguyên Thiều với hành trạng và kệ thi tịch

Năm Đinh Tỵ, tức năm 1677, Tổ sư đã đi theo thuyền buôn đến phủ Quy Ninh Đại Việt, tức là Quy Nhơn – Bình Định ngày nay, lập chùa Di Đà Thập Tháp truyền bá Phật pháp tại vùng này. Sau đó Tổ ra Phú Xuân lập chùa Vĩnh Ân và xây dựng tháp Phổ Đồng, tức là Tổ đình Quốc Ân ở Huế ngày nay, để tuyên dương Phật pháp và tháp Phổ Đồng do ngài xây dựng...

Người nhiếp thọ chánh pháp qua Kinh Thắng Man

Người nhiếp thọ chánh pháp qua Kinh Thắng Man

Bất cứ lúc nào cũng như ở đâu Nhiếp thọ chánh pháp và con người Nhiếp thọ chánh pháp đan xen vào nhau, tạo thành một thực thể sống động bất khả phân, thì ở đó và lúc đó chánh pháp được hưng thạnh và tồn tại đúng chân nghĩa của nó...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3624326