Trang chủ » Phật học » Kinh »

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 16 (tiếp theo)

Tướng lưỡi rộng dài ở đây chúng ta có thể hiểu theo nghĩa nhỏ nhất ấy là một niệm. Vì sao? Vì vô lượng thế giới đều hình thành từ một tâm niệm. Cũng như vô lượng quốc độ không ra ngoài bản chất một vi trần. Cho nên, tướng lưỡi rộng dài được hiểu là một niệm truyền trao Phật pháp…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 15 (tiếp theo)

Hàng thiện nam thiện nữ ở đây không nhất thiết phải là người Phật tử mà ấy là những con người lương thiện. Dù thiếu thời lỡ tạo ác nghiệp, nhưng biết sám hối cũng có thể gọi là người thiện. Anh đồ tể buông đao lập chí tu hành cũng là người phục thiện…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 14 (tiếp theo)

Nếu làm người mà chẳng biết tu hành, hằng ngày gây nhiều tội báo, bất hiếu với cha mẹ, phỉ báng Tam bảo, phá hoại sự hòa hợp của tăng chúng… thì phải đọa vào địa ngục mà thôi. Vì thế, chúng ta không nên cầu sinh lên các cõi trời để làm gì, vì nó vẫn còn nằm trong vòng sinh tử khổ đau…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 13 (tiếp theo)

Ngoài Pháp âm vi diệu ngày đêm vang vọng như tiếng hải triều, ở thế giới Cực Lạc còn có gió nhẹ mát mẻ thường thổi qua làm lay động những hàng cây và lưới báu, phát ra âm thanh du dương thánh thót giống như trăm ngàn điệu nhạc hòa tấu, khiến cho ai nghe được tiếng ấy cũng đều sinh tâm hoan hỷ niệm: Nam mô A Di Đà Phật…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 12 (tiếp theo)

Tập sống với chánh niệm, tức là chúng ta ý thức rõ hết thảy những gì xảy ra ở trước mắt và những diễn khởi trong nội tâm. Bất kỳ một ý nghĩ nào hiện lên trong tâm thức, chúng ta cũng phải biết rõ ràng. Từ đó, nhận thấy suy nghĩ hợp chánh pháp, chúng ta ghi nhận, còn những mống tâm bất thiện chúng ta tinh tấn loại trừ…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 11 (tiếp theo)

Một khi chúng ta được vãng sanh, tức là hóa sinh trong hoa sen này, hoa sen ấy là căn nhà thật sự của chúng ta. Khi hoa sen nở thì liền gặp Phật, Bồ tát, các vị A La Hán giảng thuyết giáo nghĩa thượng thừa, chúng ta nghe, tu tập dần dần chứng quả Vô sanh pháp nhẫn…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 10 (tiếp theo)

Bảy lớp lưới giăng tượng trưng cho định. Vì tâm chúng ta thường bị vọng tưởng lăn tăn suốt ngày, cho nên tập thiền định để nó không bị vọng tưởng, phiền não chi phối nữa. Định ở đây là định vào đâu? Định vào câu Nam mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta đi vào sức định này cho đến nhất tâm thì mọi nghiệp chướng đều bị phá hết…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 09 (tiếp theo)

Ngài Văn Thù Sư Lợi vốn là một vị cổ Phật thị hiện làm Bồ tát, xuất gia trong giáo pháp của đức Phật Thích Ca, làm vị Bồ tát thượng thủ trợ duyên cho Phật hoằng hóa độ sinh. Vì vậy, tên của ngài còn có nghĩa là Diệu Đức, Diệu Thủ và Diệu Cát Tường…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 08 (tiếp theo)

Ngài có phong cách điềm đạm, khoan hòa độ lượng, không bao giờ tranh cãi với ai. Đức Thế Tôn thấy ngài thường bị diễu cợt mà buồn khổ và phần vì e ngại người đời sinh tâm nhạo báng mắc phải tội báo, nên huấn thị ngài đến vườn Thi Lợi Sa ở cung trời Đao Lợi thiền định và khất thực trên đó…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 07 (tiếp theo)

Này La Hầu La! Vì chậu dơ nên ông không tiếc khi nó vỡ vụn. Giống như vậy, con người mà không biết kính thương con người, thậm chí vui thích trên sự buồn khổ của người khác. Mang danh xuất gia, ăn nói không thật thà, đi đứng không chững chạc, phỉnh gạt người khác, ai mà thương mến ông cho được?…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 06 (tiếp theo)

Một hôm, đức Phật lại dắt Nan Đà xuống địa ngục. Khi đến địa ngục, trong lúc dạo xem những cảnh trả quả khổ đau của chúng sinh, ngài thấy hai con quỷ đang nung một vạc dầu thật to. Nhưng một con thì lui cui thổi lửa, lửa nhá nhem không cháy…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 05 (tiếp theo)

Phật giáo cho rằng có sáu nẻo luân hồi. Nhưng tôi thấy người chết rồi giống như ngọn đèn hết dầu tắt ngún, làm sao tái sinh làm người? Cát bụi trở về cát bụi. Chết thì hết làm gì có luân hồi. Thuyết luân hồi chẳng qua chỉ là sản phẩm tưởng tượng mà thôi…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 04 (tiếp theo)

Sau khi tu chứng Lục thông, Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông quán chiếu cùng khắp, thấy mẹ sinh làm ngạ quỷ đói khát nơi địa ngục. Ngài dùng thần thông quảng đại cứu mẹ ra khỏi địa ngục, nhưng không được, vì nghiệp san tham, sát hại và hủy báng Tam bảo của bà quá nặng…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 03 (tiếp theo)

Do nhân duyên gì mà ngài thành tựu công đức lớn lao như thế? Đó là vì nhân hạnh đời trước, ngài học thông các pháp môn Bát nhã, trì chú Đại Bi, Lăng Nghiêm và quán chiếu Tâm kinh…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 02 (tiếp theo)

Tỳ kheo nghĩa là gì? Tỳ kheo có 3 nghĩa: bố ma, phá ác và khất sỹ. Bố ma tức là làm cho nội ma phiền não, ngoại ma sáu cõi khiếp sợ. Phá ác tức là hạnh nguyện của người tu phá trừ điều ác, đem lại lợi lạc cho chúng sinh…

Kinh Phật Thuyết A Di Đà giảng thuật – phần 01

Quý độc giả hữu duyên với pháp môn tịnh độ hãy phát tâm cẩn trọng đọc và chiêm nghiệm nghĩa lý kinh văn, như thế sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều trên con đường tu tập và giải thoát…

Tóm tắt 28 phẩm kinh Pháp Hoa – PHẨM 05 “DƯỢC THẢO DỤ”

Đức Phật bảo Ca Diếp và các đại đệ tử: – “Ca Diếp khéo nói công đức chân thật của Như Lai. Như Lai còn có vô lượng công đức, các ông không nói hết được. Như Lai là vua của các pháp, nói không hư dối, phương tiện diễn nói, pháp Phật nói thảy đều đến bực Nhất thiết

Tóm tắt 28 phẩm kinh Pháp Hoa – PHẨM 03 “TÍN GIẢI”

Trong 20 năm hốt phân, người con dầu được ưu đãi (lương cao, quản lý kho báu) nhưng vẫn còn tự cho mình là khách…

Tóm tắt 28 phẩm kinh Pháp Hoa – PHẨM 03 “THÍ DỤ”

Xá Lợi Phất vui mừng. Nhớ lại khi xưa, tụ trách mình vì căn cơ thấp nên Phật nói pháp nhị thừa. Tin rằng chư Phật đều trước phương tiện nói 3 thừa sau nói Phật thừa…

Tóm tắt 28 phẩm kinh Pháp Hoa – PHẨM 02 “PHƯƠNG TIỆN”

Đức Phật xuất định, nói Tri kiến Phật khó hiểu cho Thanh văn, Duyên giác. Pháp Thế Tôn chứng rất sâu, ở thế gian chưa từng có; từ khi thành Phật đến nay, ngài dùng vô số phương tiện…

Tóm tắt 28 phẩm kinh Pháp Hoa – PHẨM 01 “PHẨM TỰA”

Giữa tứ chúng, vì các vị Bồ tát, đức Phật Thích ca nói kinh ‘Vô Lượng Nghĩa Xứ’ xong liền nhập định Vô Lượng Nghĩa Xứ này, thân và tâm bất động. Mưa hoa, 6 thứ âm thanh vi diệu…

12 Đại nguyện của đức Phật Dược Sư (song ngữ)

Nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ bị mọi thứ bịnh khổ hành hạ mà không ai cứu giúp, không nơi nương tựa, không có y sĩ, không có dược liệu, không có thân thuộc…

Kinh Ba Tĩnh Lặng

Thiền quán có khả năng ngăn đổi con người ồn ào thành con người tĩnh lặng. Các thần giáo thường an ủi con người với phương pháp cầu nguyện. Phật giáo, với phương pháp thiền quán…

Bàn Về Bốn Bộ A-hàm

Tăng Nhất A-hàm và Trung A-hàm được dịch xong trong hoàn cảnh chiến tranh, Trung A-hàm tuy có sửa lại, còn Tăng Nhất thì giữ y nguyên, về văn nghĩa, chính người dịch cũng tự cảm thấy chưa vừa ý. Trường A-hàm, Tạp A-hàm dịch sau..

Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc

Phật dạy các Tỷ kheo bảy phương pháp để chế ngự và từ bỏ ô nhiễm, tức những phiền não căn bản cứ tiếp tục trói buộc con người vào chu kỳ sinh tử…

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3883311