Trang chủ » Phật Quốc Online »

Bài học từ Quán Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ tát Quán Thế Âm

Con lại thấy Bồ-tát Quán thế âm có một lòng đại bi không thể nghĩ bàn. Cũng là cách nói khác về sự thù thắng của bậc thượng thủ Bồ-tát, một vị tối thắng tâm Phật chứ không phải thông thường. Đó là tâm của Bồ-tát châu biến khắp pháp giới…

Bồ tát Đại Thế Chí – Viên thông kiến đại

Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. Nếu con trốn tránh, mẹ tuy nhớ nào có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con thì mẹ con đời đời không xa cách nhau…

Tất Lăng Già Bà Ta: Viên thông thân căn

Khi được tìm hiểu về giáo pháp của đức Phật, con nhận ra rằng muốn có được tâm đại bi, đại trí thì trước tiên phải tiêu diệt được tam độc (tham, sân, si) trong mình, giai đoạn ban đầu con sử dụng giữ giới và phép quán để thực hành, con sử dụng tâm thức vắng lặng và hướng mình theo cách sống khổ hạnh nhằm tiêu diệt tâm tham…

Bồ tát Phổ Hiền – viên thông nhĩ thức

Đức Phật hỏi con về viên thông, con trình bày bản nhân của con là phát minh tính nghe của tâm thể, phân biệt tự tại, đó là thứ nhất”. Cái nghe rốt ráo, phân biệt tự tại của ngài phủ trùm, là cái nghe thấu suốt từ trong thân tâm đến khắp pháp giới…

Dược Vương, Dược Thượng Bồ tát – Viên thông vị trần

Chúng ta nên lưu ý nhất là “cận tử nghiệp”. Khi gặp chuyện không may, chân tay mình có thể gẫy cũng được, nhưng quan trọng nhất là cái đầu mình không sao. Bởi vì khi đầu còn ổn định, đến khi cận tử nghiệp, mình hy vọng sẽ biết niệm Phật…

Ô Sô Sắc Ma – Viên thông hỏa đại

Sợi dây ái dục sẽ khiến ta đọa lạc trong quá trình tu đạo, pháp quán biến lửa dâm hóa thành lửa trí tuệ khiến ngài Ô Sô Sắc Ma trở thành một vị A-la-hán. Tánh dâm tức là tịnh tánh của thân phàm tục, đoạn trừ dâm tức được pháp thân thanh tịnh…

Viên thông phong đại – Lưu Ly Quang Pháp vương tử

Quán chiếu thân chúng sinh, ví như thân mình, thì tâm nghiệp của mình cũng dựa trên phong đại. Khi hít – thở thì trong máu tạo ra nguyên khí từ cuống tim tới đan điền, rồi chi phối khắp cơ thể. Nếu nguyên khí này bị hư thì chạy loạn xạ, tạo huyết áp, máu lên…

Pháp an cư điều hòa hơi thở

Quán sát hơi thở thô trược hít vào thở ra, ngài nhận diện thấy bốn tướng sinh trụ dị diệt ở trong từng hơi thở và đi sâu hơn nữa là quán sát trong một niệm tưởng có 90 sát na và trong mỗi sát na có 900 lần sinh diệt ngài đều nhìn thấy rõ ràng…

Pháp môn “viên thông nhĩ thức” của Bồ tát Phổ Hiền

Nhĩ thức do nghe mà có, nương theo nhĩ thức tu tập để chuyển thức thành trí dẫn đến sự an định trong tâm hồn, rồi xả ly tất cả để bước lên bờ giác ngộ, giải thoát. Bắt đầu từ việc lắng nghe sự cảm thọ trong thân, để thấy rằng cái nhận biết đó không bao giờ đau ốm…

Pháp môn Viên Thông Ý Căn của Tôn giả Tu Bồ Đề

Khi học đạo con biết rằng, những việc xảy ra với mình cũng chính do nhân quá khứ nào đó mà mình đã gieo trồng, bây giờ đủ nhân duyên nên xuất hiện, nó cũng không tồn tại mãi mãi, lúc hết duyên nó sẽ biến mất…

Dùng phép nhiếp niệm vào hơi thở, dừng lặng lâu ngày nên phát ra sáng suốt, trừ sạch các lậu hoặc, tâm được khai ngộ

Lúc con mới xuất gia. Theo Phật nhập đạo, tuy giữ đúng giới luật, nhưng trong pháp tam ma đề, tâm thường tán loạn, nên chưa được quả vô lậu. Thế tôn dạy con cùng với Câu Si La quán tướng đầu chóp mũi trắng…

Vì chấp ngã nên sinh phiền não

Chín mươi bốn Pháp hữu vi nêu trên giúp chúng ta nhận ra rằng thế giới chỉ là ảnh tượng, như bóng trong gương, như trăng dưới nước, thế mà chúng ta cứ đối trên thế giới này khởi ra các món tham cầu, tạo các nghiệp dữ, v.v… không khác gì người bẻ hoa trong gương, mò trăng dưới nước, không bao giờ tìm được hoa thật và trăng thật…

Tìm về nguồn cội để trực diện các pháp vô vi

Khi quán chiếu, tu tập, chúng ta bắt đầu từ các pháp hữu vi tìm về nguồn cội để trực diện các pháp vô vi theo tinh thần từ tướng tìm tánh, từ sự tìm lý, từ vọng tìm chân, để rồi nhận ra con đường và chân lý tu tập.

Tu tập để thức phân biệt vọng tưởng giảm dần

Tu tập để thức phân biệt vọng tưởng giảm dần và loại bỏ chấp ngã. Khi 5 thức trước và ý thức được tu tập tốt thì Mạt na thức và A lại da thức dần dần biến thành “bình đẳng tánh trí” và “đại viên cảnh trí”.

Phàm phu sống trong đêm dài sanh tử

Duy thức học kêu người sớm tỉnh giấc đại mộng, dùng đủ phương tiện để chứng minh muôn sự muôn vật đều do Duy thức biến hiện.

Tâm thiện được phát huy căn bản phiền não bị tiêu trừ

Tâm thiện được phát huy, căn bản phiền não bị tiêu trừ, tùy phiền não, bất định… những tâm khiến ta không thể an lạc hạnh phúc bị diệt dần; lòng từ bi, trí tuệ được khai sanh…

Quá trình tu tập sẽ giúp các thức từng bước đoạn hoặc

Tâm vương và Tâm sở có mối quan hệ qua lại tương ưng với nhau. Tuy nhiên mức độ thân sơ giữa Tâm vương và Tâm sở có sự khác biệt.

Bản ngã của loài người chính là cái tâm sanh diệt không gián đoạn

Sự sinh – diệt tương tục của mọi thành tố trong xã hội và tự nhiên, đã tạo nên nhân sinh, vũ trụ quan này. Bản ngã của loài người chính là cái tâm sanh diệt không gián đoạn ấy.

Thi kệ Bách pháp minh môn luận

Luận Đại thừa Bách pháp minh môn chia thế giới thành năm phạm trù tương ứng. Bạn hãy phân tích rõ sự tương ứng này. Nêu ví dụ minh chứng và rút ra bài học cho bản thân…

Khái lược quá trình hoạt động của Tâm Vương

Nhận biết quá trình hoạt động của Tâm Vương là một bước rất quan trọng đối với người tu học. Chúng ta không có cách để tu tác động lên Mạt na thức và A lại da thức…

Kinh Lăng Nghiêm–quyển 5

Hay thay, A Nan! Ông muốn biết câu sinh vô minh là đầu mối khiến ông phải luân hồi sinh tử, thì nó chính là sáu căn chứ không phải cái gì khác…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm -q6

Bạch đức Thế tôn, con nhớ vào thời quá khứ hằng hà kiếp, lúc ấy có đức Phật xuất hiện ở đời, danh hiệu là Quán Thế Âm. Con ở trước đức Phật đó phát tâm bồ đề. Ngài dạy con từ nghe, tư duy, tu tập thể nhập chánh định…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm-quyển 4

Ông nợ mạng tôi, tôi trả mạng cho ông. Do nhân duyên ấy nên trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong sinh tử. Ông yêu cái tâm tôi, tôi yêu hình sắc của ông. Do nhân duyên ấy nên trải qua trăm nghìn kiếp, thường ở trong vòng ràng buộc.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm–quyển 3

Lại nữa A Nan, tại sao bản tính của lục nhập vốn là tánh chân như nhiệm mầu của Như lai tạng? A Nan, như mắt nhìn chăm chú lâu khiến cho mỏi mệt. Con mắt và tướng mỏi mệt đều là bồ đề…

Kinh Thủ Lăng Nghiêm-quyển 2

Khi ấy A Nan cùng cả đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay, quên mất bản tâm, lầm nhận sự phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm. Hôm nay được khai ngộ như đứa trẻ khát sữa, bỗng gặp mẹ hiền, liền chắp tay lễ Phật, mong được nghe Như lai, từ nơi thân tâm này, chỉ ra chỗ chân vọng, hư thật, và ở nơi hiện tiền phát minh ra hai tính sinh diệt và không sinh diệt.

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5338484