Trang chính » Chuyên mục » Thơ thiền »

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái thiện tri thức thứ 01 đến 03

Tác giả : HT. Thích Kế Châu

Khói nước trăm thành, HT. Thích Kế Châu

LBBT: Hòa thượng Thích Kế Châu (1922 – 1996) tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định là một bậc cao tăng, suốt một đời chống gậy thiền giúp bao lớp người chuyển mê khai ngộ. Ngài là người uyên thâm kinh luật luận, bên cạnh đó còn là nhà thơ, nhà văn và võ thuật điêu luyện. Tác phẩm Khói Nước Trăm Thành được ngài dịch với những ngôn ngữ xúc tích, ý thơ xuất thần trong dòng chảy của thiền học.

Khói nước trăm thành nói việc tham bái 53 vị Thiện tri thức của Thiện Tài đồng tử. Việc này làm cho đồng tử nhập được pháp giới.

Pháp giới ở đây là pháp giới Hoa nghiêm. Pháp giới ấy có sự vô ngại, lý vô ngại, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Nhưng sự sự vô ngại mới đích là pháp giới Hoa Nghiêm. Theo đó, tất cả các pháp, mỗi pháp là chân như, nên một là tất cả, tất cả là một, hổ tương nhiếp nhập, trùng trùng duyên khởi.

Trong nhận định rất tầm thường mà thôi, sự sự vô ngại như vậy làm cho ai cũng phải thấy sống là hổ tương: mình nhận ảnh hưởng của xã hội và phải có trách nhiệm với xã hội.

01 – ĐỨC VÂN TỲ-KHEO

Thiện Tài đồng tử thứ nhất đến nước Thắng Lạc lên núi Diệu Phong tham phỏng với ngài Đức Vân tỳ kheo. Tìm tòi bốn phía đến bảy bữa mới thấy ngài rảo bước kinh hành trên một ngọn đồi nhỏ. Bèn đảnh lễ hỏi phải pháp, nhập cảnh giới Phật, được nhớ nghĩ tất cả cảnh giới của chư Phật, trí huệ sáng suốt phổ kiến pháp môn chứng phát tâm trụ trong mười trụ Bồ tát (1)

Tán:

德雲長在妙高峰

行遶峰頭不定蹤

七日既云尋不見

一朝何故卻相逢

發心住處師緣合

普見門中佛境容

回首夕陽坡下望

白雲青嶂萬千重

Phiên âm:

Đức Vân thường tại Diệu Cao phong

Hành nhiễu phong đầu bất định tung

Thất nhật ký vân tầm bất kiến

Nhất triêu hà cố khước tương phùng

Phát tâm trụ xứ sư duyên hiệp

Phổ kiến môn trung Phật cảnh dung

Hồi thù tịch dương pha hạ vọng

Bạch vân thanh chướng vạn thiên trùng

Dịch nghĩa:

Đức Vân thường tại núi Tu Di

Dấn bước không chừng dạo đó đây

Bảy bữa đã đành không gặp mặt

Một mai sao lại được nhìn ngay

“Phát tâm chỗ đứng” duyên thầy hợp

“Phổ kiến cửa vào” cảnh Phật đầy

Xuống gọp quay đầu, chiều ngã bóng

Non xanh mây trắng vạn trùng bay.

02 – HẢI VÂN TỲ-KHEO

Thiện Tài đồng tử thứ hai đến nước Hải Môn tham phỏng với đức Hải Vân tỳ kheo. Trong mười hai năm Ngài quán biến hiện Phật một nghìn hai trăm tuổi, rờ đầu nói kinh, ghi nhớ thọ trì, bút chất đống cũng khó tả, được Phổ Nhãn pháp môn (2) chứng trị địa trụ Bồ tát.

Tán:

一入多門又到門

分明普眼照乾坤

十年觀海深深趣

千載聞經品品存

白浪涌花成異瑞

紅蓮現佛獨稱尊

須彌聚筆休云寫

萬頃滄波欲斷魂

Phiên âm:

Nhất nhập đa môn hựu đáo môn

Phân minh Phổ nhãn chiếu kiền khôn

Thập niên quán hải thâm thâm thú

Thiên tải văn kinh phẩm phẩm tồn

Bạch lãng dũng hoa thành dị thoại

Hồng liên hiện Phật độc xưng tôn

Tu Di tụ bút hưu vân tả

Vạn khoảnh thương ba dục đoạn hồn.

Dịch nghĩa:

Cữa cữa lần vào cữa rộng thênh

Kiền khôn mắt chiếu khắp phân minh

Mười năm quán biển sâu sâu thẳm

Nghìn thuở nghe kinh phẩm phẩm rành

Sóng trắng trổ hoa thành dị ứng

Sen hồng hiện Phật đấng tôn danh

Bút gom như núi thôi đừng tả

Nước biếc muôn khơi cũng giật mình.

03 – THIỆN TRỤ TỲ-KHEO

Thiện Tài đồng tử thứ ba đến làng Hải Ngạn ở bên đường núi Lăng Già tham phỏng với đức Thiện Trụ tỳ kheo. Ngài thường lui tới giữa hư không, hiện thần thông biến hóa rộng rãi, tay rờ mặt trời mặt trăng, thân tuông khói lửa, dạo khắp nước Phật, rải khắp hoa trời. Được cúng dường chư Phật khắp đều nhanh chóng, thành tựu chúng sanh vô ngại pháp môn, chứng Tu hành trụ Bồ Tát.

Tán:

迢迢一到海楞伽

遙望空中事可佳

念念遍遊諸佛剎

紛紛艷曳落天花

手摩日月三輪外

身出煙雲四面遮

若也更心生貴樂

禹門洪浪跳金蝸

Phiên âm:

Thiều thiều nhất đáo hải Lăng Già

Diêu vọng không trung sự khả gia

Niệm niệm biến du chư Phật sát

Phân phân diễm duệ lạc thiên hoa

Thủ ma nhật nguyệt tam luân ngoại

Thân xuất yên vân tứ diện già

Nhược dã cánh cầu sanh quí lạc

Vũ môn hồng lãng khiêu kim oa.

Dịch nghĩa:

Biển ngàn thẳm thẳm tới Lăng Già

Vọi ngắm từng không đẹp sáng lòa

Niệm niệm ưu du cùng Phật quốc

Rưng rưng diễm lệ ngát thiên hoa

Tay bưng nhật nguyệt ngoài ba cõi(3)

Thân tỏa yên vân rợp bốn bờ

Sanh quí trên kia cầu khoái lạc

Vũ môn sóng vọt cá vàng qua(4).

CHÚ THÍCH:

(1) Thập trụ: (thuật ngữ) Cũng kêu thập địa. Nghĩa là vào thẳng lý Bát nhã thì gọi là trụ. Trụ ở đó sanh ra công đức thì gọi là địa. Nghĩa là sau khi đã đủ lòng tin rồi, lại được tiến lên ở vào địa vị của chư Phật vậy. Thập trụ gồm:

a/ Thứ nhất là Phát tâm trụ: Nghĩa là do chân phương tiện phát khởi thập trụ tâm, lột vào cái công dụng của thập tín, để viên thành ngôi vị nhất tâm vậy.

b/ Thứ hai là Trị địa trụ: Nghĩa là sự trong sáng của tâm trí, ví như ngọc lưu ly hiện thấy tinh kim trong đó, dùng ngay diệu tâm trước để lý trị sửa chữa làm chỗ đất vậy.

c/ Thứ ba là Tu hành trụ: Nghĩa là lội qua và biết chỗ đất trước đều đã rõ ràng, nên đi dạo khắp mười phương mà không gì vướng mắc trở ngại vậy.

d/ Thứ tư là Sanh quý trụ: Nghĩa là với Phật đồng thọ khí phần của Phật, đây đó thần thông vào ngay hạt giống của Như lai vậy.

e/ Thứ năm là Phương tiện cụ túc: Nghĩa là vấn đề lợi mình lợi người, phương tiện đầy đủ, tướng mạo không chỗ nào thiếu vậy.

f/ Thứ sáu là Chánh Tâm trụ: Nghĩa là không những tướng mạo mà tâm tướng cũng đồng với chư Phật vậy.

g/ Thứ bảy là Bất thối trụ: Nghĩa là thân tâm hiệp thành ngày ngày càng tăng trưởng vậy.

h/ Thứ tám là Đồng chân trụ: Nghĩa là mười thân linh tướng của Phật nhất thời đầy đủ cả vậy.

k/ Thứ chín là Pháp vương tử trụ: Nghĩa là do phát tâm thứ nhất đến Sanh quý thứ tư, đều kêu “vào thánh thai” do thứ năm đến thứ tâm kêu là “nuôi lớn thánh thai”. Nhưng với thứ chín này thì hình tướng đầy đủ mà ra khỏi thai vậy.

i/ Thứ mười là Quán đảnh trụ: Nghĩa là Bồ-tát đã là Phật tử kham nổi Phật sự, thì đức Phật lấy nước trí rửa đầy cho, ví như sự thọ chức rửa đầy của con vua dòng Sát-lỵ vậy.

(2) Phổ Nhãn pháp môn: Các pháp trong pháp giới, một là đủ tất cả, phổ biến viên dung gọi là Phổ pháp. Thấy được phổ pháp đó thì gọi là Phổ Nhãn là một pháp môn của kinh Hoa Nghiêm thuyết trình. Như Từ nhãn đức Quán Thế Âm, xem thấy chúng sanh nên gọi là Quán Tự Tại.

(3) Tam luân – Tam luân thế giới: Từng tối hạ của thế giới này là phong luân, trên phong luân có thuỷ luân, trên thuỷ luân có kim luân, trên kim luận lại an trí chín núi tám biên để được cấu thành một thế giới, cho nên thế giới nầy kêu là tam luân thế giới.

(4) Vũ môn: là một khúc núi ở sông Trường Giang thuộc tỉnh Tứ Xuyên-Trung Quốc. Dưới chân núi có một cái vực rất sâu. Tương truyền cứ mùa thu đến nước lụt to, các đua nhau đến đó nhảy thi, con nào qua khỏi Vũ môn thì được hoá rồng. Vì thế trong sách Tàu có ghi “Vũ môn tam cấp lãng” Vũ môn ba bực sang.


Các bài viết khác

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Website www.bodephatquoc.com đang trong quá trình nâng cấp, chúng con kính gửi đến chư tôn đức và quý độc giả của trang nhà hoan hỷ xem tạm qua trang demo...

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt lẫn nhau trong một đời sống có ý thức cao về vấn đề tự giác và giác tha. Nên, Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt Bát chánh đạo. Bởi vì, Bát chánh đạo là thuộc về tự giác và Tứ vô lượng tâm là thuộc về giác tha. Nhưng, vấn đề tự giác hay giác tha là hai yếu tố không thể tách rời nơi một thực thể giác ngộ, mà chúng là hai mặt của một đời sống giác ngộ...

Người biết đặt gánh nặng xuống

Người biết đặt gánh nặng xuống

Con người cũng có khả năng tạo ra nhiều phước đức và cũng có khả năng tạo ra nhiều tội lỗi cho chính mình; con người vừa có khả năng che chở và bảo hộ muôn loài trên trái đất, và con người cũng vừa có khả năng sát phạt và hủy diệt muôn loài trên trái đất...

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư - Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong năm mới. Vì vậy Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học...

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tết cổ truyền –  mừng Xuân Canh Tý 2020, Chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc, pháp thoại đầu năm, khóa lễ Dược Sư, dâng sớ cầu an đầu năm, rút thăm trúng thưởng...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5424883