Trang chính » Một thoáng Diêm Phù » Thơ »

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái thiện tri thức thứ 04 đến 06

Tác giả : HT. Thích Kế Châu

Thiện Tài đồng tử tham phỏng đức Di Già Bồ Tát

04 – DI-GIÀ BỒ-TÁT

Thiện Tài đồng tử thứ tư đến nước Thát Ly Tỵ Chà trong thành tự tại tham phỏng đức Di Già Bồ Tát (lương y). Hỏi rồi làm lễ rải hương hoa báu, phóng quan chói rọi, phân biệt luân tự – mỗi chữ thành mỗi vòng tròn sáng rỡ – cứu xét muôn loại tiếng, ngộ pháp tổng trì – Thần chú đà la ni – Được Bồ Tát diệu âm đà la ni quang minh pháp môn, chứng sanh quí trụ Bồ Tát.

Tán:

檀末金花香寶珍

繽紛散後現威神

騰騰光照三千界

落落言分萬字輪

鬱密林蠻處虎豹

深比淵澤聚龍麟

妙音唱出陀羅語

辨盡胡人與漢人

Phiên âm:

Đàn mạt kim hoa hương bảo trân

Tân phân tán hậu hiện oai thần

Đằng đằng quang chiếu tam thiên giới

Lạc lạc ngôn phân vạn tự luân

Uất mật lâm man tàng hổ báo

Thâm trầm uyên trạch tụ long lân

Diệu âm xướng xuất đà la ngữ(5)

Biện tận Hồ nhân dữ Hán nhân

Dịch nghĩa:

Lớp lớp từng từng hoa bảo trân

Khói hương nghi ngút hiện uy thần

Ba nghìn thế giới bừng bừng sáng

Muốn ức chữ vầng lẽ lẽ phân

Rừng núi âm u tàng hổ báo

Vực đầm thăm thẳm hội long lân

Giọng mầu xướng phát đà la ngữ

Thông suốt Hồ ngôn với Hán nhân.

05 – TRƯỞNG GIẢ GIẢI THOÁT

Thiện Tài đồng tử thứ năm đến xóm làng Trụ Lâm tham phỏng với Trưởng giả Giải Thoát. Trong một thân hiện cõi Phật mười phương, tâm với Phật không khác, quốc độ khác gì không lại không qua, cần thấy tức thấy. Được Như Lai vô ngại Trang nghiêm pháp môn, chứng Cụ túc phương tiện trụ Bồ Tát.

Tán:

十二年中到住林

住林深處訪知音

有時要見十方佛

無事閑觀一片心

不去不來如焰影

緣生緣滅過光陰

莊嚴門啟誰人到

幽徑落華流水深

Phiên âm:

Thập nhị niên trung đáo trụ lâm

Trụ lâm thâm xứ phóng tri âm

Hữu thời yếu kiến thập phương Phật

Vô sự nhàn quan nhất phiến tâm

Bất khứ bất lai như diệm ảnh

Duyên sanh duyên diệt quá quang âm

Trang nghiêm môn khải thùy nhân đáo

U cảnh lạc hoa lưu thủy thâm.

Dịch nghĩa:

Hun hút làng xa ở Trụ Lâm

Mười hai năm chẵn gặp tri âm

Lúc cần thấy khắp mười phương Phật

Việc rỗi xem nhàn một cảnh tâm

Không đến không đi làn điện chớp

Duyên sanh duyên diệt bóng quang âm

Cữa trang nghiêm mở mừng ai đó

Nước chảy hoa rơi ngỏ vắng thầm.

06 – HẢI TRÀNG TỲ-KHEO

Thiện Tài đồng tử thứ sáu đến ngang bờ cõi Diêm Phù Đề này, nước Ma Ly Già La tham phỏng đức Hải Tràng tỳ kheo. Nửa năm quán xét định cảnh tam muội, hiện mười bốn loại, vọt trăm ngàn tướng lạ, trí Bát Nhã soi sáng không chỗ nào mà không rõ bày. Được Bát Nhã ba la mật tam muội quang minh pháp môn chứng chánh tâm trụ Bồ Tát.

Tán:

光陰已過半身間

終日冥然靜若山

身上出生十四類

毫中涌現百千般

一心觀察無休息

六月思惟不等閒

摩利伽天好春色

柳鸎梁鷰語綿蠻

Phiên âm:

Quang âm dĩ quá bán niên gian

Chung nhật minh nhiên tịnh nhược san

Thân thượng xuất sanh thập tứ loại

Hào trung dũng xuất bách thiên ban

Nhất tâm quán sát vô hưu tức

Lúc nguyệt tư duy bất đẳng nhàn

Ma Lợi Già thiên hảo xuân sắc

Liễu oanh lương yếu ngữ miên mang.

Dịch nghĩa:

Thì gian thấm thoát nửa năm tròn

Trọn buổi thầm trôi lặng tựa non

Mười bốn loại sanh trên vóc cả

Trăm nghìn thức mọc giữa mày con

Một tâm quán sát không thôi nghỉ

Sáu tháng tư duy chẳng mỏi mòn

Ma lợi già la màu rực rỡ

Trời xuân oanh yến gọi chon von.

CHÚ THÍCH:

(5) Ly si loạn hạnh: Các thứ pháp môn tuy chẳng đồng nhau nhưng hiệp đồng tất cả mà không sai lầm vậy.


Các bài viết khác

Lễ húy nhật thường niên cố trưởng lão Hòa thượng Thích Kế Châu – lễ tảo tháp Tổ Đình Thập Tháp tại Bình Định

Lễ húy nhật thường niên cố trưởng lão Hòa thượng Thích Kế Châu – lễ tảo tháp Tổ Đình Thập Tháp tại Bình Định

Bình Định - Sáng nay ngày mùng 4 tháng Chạp năm Mậu Tuất (nhằm ngày 09/01/2019) tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định chư Tăng Ni đã trang nghiêm tổ chức húy nhật cố trưởng lão Hòa thường Thích Kế Châu – tảo tháp tại Tổ Đình Thập Tháp...

Diêm phù 24

Diêm phù 24

Gửi lại em nửa lời chưa nói hết

Nửa nói rồi xin phép được chia đôi

Phần dư ra mình gửi đến mây trời

Nhờ gió cuốn bay vào trong vũ trụ...

Lễ cung an chức sự, cúng ngọ và đăng đàn chẩn tế tuần Chung thất cố Hòa thượng Thích Viên Tánh, Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ cung an chức sự, cúng ngọ và đăng đàn chẩn tế tuần Chung thất cố Hòa thượng Thích Viên Tánh, Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang -  Ngày 29 / 10 / 2018 đạo tràng chùa Tây Thiên cung đón chư tôn thiền đức Tăng Ni quan lâm, và quý Phật tử, đạo hữu thiện tri thức gần xa vân tập dự lễ chung thất cố Hòa thượng đạo hiệu Thích Viên Tánh - Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang...

Pháp hội Cửu Phẩm Liên Hoa – Báo Tiến Ân Sư lễ chung thất cố Hòa thượng Thích Viên Tánh, Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Pháp hội Cửu Phẩm Liên Hoa – Báo Tiến Ân Sư lễ chung thất cố Hòa thượng Thích Viên Tánh, Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang -  Như chương trình đã cập nhận, sáng này 27 / 10 / 2018 Môn đồ pháp quyến và đạo hữu, Phật tử gần xa đã vân tập về chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang để cùng nhau tu tập hồi hướng công đức Báo tiến Ân sư đăng trình Tây khứ. Khóa tu 03 ngày dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni...

Chùm ảnh các phái đoàn phúng viếng giác linh cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang – phần 02

Chùm ảnh các phái đoàn phúng viếng giác linh cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang – phần 02

Khói trầm hương quyện tỏa
Thầy lên cõi liên hoa.

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhị Thế, Nguyên Thiều Pháp Phái, Thập Tháp Tổ Đình, Tây Thiên Đường Thượng húy thượng Như hạ Kính tự Viên Tánh, hiệu Hải Bảo Hòa thượng Giác linh tân viên tịch...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Cố trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Quốc sư Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh - Viện chủ chùa Tân Tân, An Nhơn, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu - Trụ trì Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • Hòa thượng Thích Viên Tánh - Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • Thầy Thích Huyền Châu - Viện chủ Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978)
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973)
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978)
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897 - 11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890 - 1973) - Cố Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Phước Thành (1918 - 2013), Trưởng lão Tăng già Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878 - 1979) - Cố Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927 - 2005) - Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904 - 1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định đương vi trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Cao tăng miền Bắc Việt Nam
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992) - Cố đệ tam Tăng thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008) - Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Kế Châu (1922 - 1996) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp Di Đà, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982) - Đệ nhất trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

2384371