Trang chính » Tham cứu » Tịnh độ tông »

Niệm Phật vãng sanh dưới mắt ngài Ấn Thuận

Tác giả : Ấn Thuận Đại Sư, Huệ Trang dịch

Đức Phật A Di Đà, ảnh St

Người thời nay cho rằng chỉ ở Trung Quốc mới niệm Phật A Di Đà, người Ấn Độ hoàn toàn không niệm danh hiệu vị Phật này. Nói vậy là không chính xác. Trên thực tế, Ấn Độ đặc biệt là vùng Tây Bắc Ấn đến Iran (xưa là An Tức), người niệm Phật A Di Đà rất đông (nay thì không còn) chỉ vì lúc đó không lập tông chuyên niệm như người Trung Quốc bây giờ. Vả lại, trong Đại Thừa Khởi Tín Luận của Bồ tát Mã Minh và Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận của Bồ tát Long Thọ đều từng đề cập thêm pháp môn này. Trong Vãng Sanh Tịnh Độ Luận của Bồ tát Thế Thân đặc biệt chuyên đề xướng pháp môn này (Hoa Vũ Tập, Q.I, trang 355).

Niệm Phật không phải chỉ niệm trong miệng, nên thường không quên Đức Phật cùng Tịnh độ của Ngài và phát nguyện sanh về cõi ấy. Kinh Bát Nhã Tam Muội ghi: “Khi tu hành niệm Phật A Di Đà, thành tựu Bát Nhã Tam Muội tức được thấy Phật A Di Đà, cũng chính là thấy tất cả chư Phật hiện tiền cho nên có thể nói Phật A Di Đà là đại diện chung cho tất cả các Đức Phật, đây là ý nghĩa căn bản của Phật A Di Đà. (Hoa Vũ Tập, Q.I, trang 357).

Tiền thân của Phật A Di Đà là Tỳ kheo Pháp Tạng, nay thành Phật thuyết pháp ở phương tây. Sau khi Ngài diệt độ, Bồ tát Quán Thế Âm sẽ kế tục ngôi vị Phật. Nếu thế giới cực lạc ở phương tây, tức có phương hướng vị trí, cố nhiên thọ mạng của Ngài cùng cõi nước ấy đều chẳng phải là vô lượng. Đây phải hiểu như thế nào? Nhân vì tâm chúng sanh hữu hạn cho nên nói như vậy. Như trong kinh Duy Ma Cật, Xá Lợi Phất nghi ngờ cõi uế độ của Phật Thích Ca mà không biết đó là đó là mắt của Xá Lợi Phất thấy ra là uế chứ chẳng phải cõi Phật xưa nay như vậy. Cõi nước Phật A Di Đà vốn là vô lượng vì chúng sanh hữu lượng nên phương tiện nói ở phương tây như vậy… Đây chính là trong vô lượng hiện ra cái hữu lượng, khiến cho chúng sanh từ hữu lượng đạt đến vô lượng (Hoa Vũ Tập, Q.I, trang 358).

1. Bàn về Cực lạc, trứơc tiên cần làm rõ có hay không có Tịnh độ, nếu như không có Tịnh độ, thì lấy đâu vãng sanh? Nay nhận xét theo lý thường tình, không cần tự thân từng trãi qua, cũng không cần hoàn toàn dựa vào kinh nói cũng có thể nhận định chắc chắn là có. Nay xin nêu ra vài quan điểm như sau:

2. Như Khoa học tiến bộ ngày nay đã chứng thật thế giới của chúng ta chỉ là một hành tinh trong vô số tinh cầu, vậy nên biết ngoài thế giới này còn có các loại thế giới khác.

3. Lại hỏi các loại thế giới có sự tốt xấu khác nhau không? Chỉ nhìn trên thế gian, các nơi đều có tốt xấu, có thể suy mà biết được các loại thế giới ắt có tốt xấu.

Nếu như thế giới có tốt xấu thì thế giới này của chúng ta có phải là thế giới tốt đẹp nhất hay không? Nên biết là không phải vậy. Thế thì không còn gì phải nghi ngờ về sự tồn tại của một thế giới tốt đẹp hơn. Đến như giới khoa học ngày nay nhân nơi sự bí ẩn của dĩa bay cũng cho là những tinh cầu khác có thể tồn tại một sinh vật thông minh hơn chúng ta nhiều (Hoa Vũ Tập, Q.I, trang 359).

Từ những điều trên cho biết Tịnh độ không những có mà còn có rất nhiều và sự thù thắng của nó khác nhau. Trong giới Phật giáo lại có nói “Duy tâm Tịnh độ”, cho là Tịnh độ chỉ có ở trong tâm, ngoài tâm ra thật sự không có Tịnh độ. Nói như vậy rất trái với ý của Phật. Nên biết, nói thế giới chỉ do tâm hiện vốn không sai, nhưng đã nói vậy thì cũng nên biết uế độ cũng là do tâm hiện. Nay thừa nhận uế độ do tâm hiện là thật có trứơc mắt, sao lại không thừa nhận Tịnh độ do tâm hiện là thật có? Cho nên đã tin Tịnh độ ắt tin nó thật có, không thể chấp lý bỏ sự. (Hoa Vũ Tập, Q.I, trang 360).

Tịnh độ rốt cuộc là báo độ hay hóa độ? (Tức thế giới Ứng hóa thân của Phật). Xưa nay nói (chỉ tạm nói) Phật có hai thân: Pháp thân và Ứng hóa thân. Quốc độ của Pháp thân là thật báo độ. Quốc độ của Ứng hóa thân là hóa độ. Nay quốc độ này nếu như là báo độ thì những chúng sanh tội ác sao có thể đến được? Nếu như là hóa độ, thì những chúng sanh chưa đoạn hết phiền não cũng có thể nương vào nguyện lực tự thân và nguyện lực của Phật có thể vãng sanh. Song quốc độ này dường như lại không rốt ráo lắm, dường như chuyên vì giáo hóa những chúng sanh uế độ mà hiện ra để tiếp dẫn họ. (Hoa Vũ Tập, Q.I, trang 360).

Nếu y theo kinh Bát Nhã Tam Muội nói: “Người niệm Phật thành tựu được Đức Phật A Di Đà hiện thân ra trước người ấy thuyết pháp, hành giả lúc đó khởi niệm quán: “Phật há có đến, há có đi. Không đến không đi mà Phật hiện ra trước mặt biết do tâm hiện. Tâm này niệm Phật, tâm này thành Phật, Phật tức là tâm, tâm tức là Phật”. Quán pháp như vậy, từ đó ngộ nhập thật tướng các pháp, nếu như vãng sanh cực lạc, thì thế giới cực lạc tức chẳng phải ứng hóa độ. Khi người kia hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh nhẫn thì Tịnh độ ấy không ở phương đông, không ở phương tây mà biến khắp mọi nơi, chính là báo độ vậy. (Hoa Vũ Tập,Q.I, trang 360).

(Trích: Ấn Thuận Đại Sư Ngữ Lục)


Các bài viết khác

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Website www.bodephatquoc.com đang trong quá trình nâng cấp, chúng con kính gửi đến chư tôn đức và quý độc giả của trang nhà hoan hỷ xem tạm qua trang demo...

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt lẫn nhau trong một đời sống có ý thức cao về vấn đề tự giác và giác tha. Nên, Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt Bát chánh đạo. Bởi vì, Bát chánh đạo là thuộc về tự giác và Tứ vô lượng tâm là thuộc về giác tha. Nhưng, vấn đề tự giác hay giác tha là hai yếu tố không thể tách rời nơi một thực thể giác ngộ, mà chúng là hai mặt của một đời sống giác ngộ...

Người biết đặt gánh nặng xuống

Người biết đặt gánh nặng xuống

Con người cũng có khả năng tạo ra nhiều phước đức và cũng có khả năng tạo ra nhiều tội lỗi cho chính mình; con người vừa có khả năng che chở và bảo hộ muôn loài trên trái đất, và con người cũng vừa có khả năng sát phạt và hủy diệt muôn loài trên trái đất...

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư - Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong năm mới. Vì vậy Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học...

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tết cổ truyền –  mừng Xuân Canh Tý 2020, Chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc, pháp thoại đầu năm, khóa lễ Dược Sư, dâng sớ cầu an đầu năm, rút thăm trúng thưởng...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5090576