Trang chính » Phật Quốc Online »

Quá trình tu tập sẽ giúp các thức từng bước đoạn hoặc

Tác giả : Liên Yến

Chân dung tác giả

BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ

Đề bài:

Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn chia thế giới thành 5 phạm trù tương ứng. Bạn hãy phân tích rõ sự tương ứng này. Nêu ví dụ minh chứng minh và rút ra bài học nhận thức cho bản thân.

Bài làm:

Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn do ngài Thiên Thân (hay còn gọi là Thế Thân) Bồ Tát tại Ấn Độ khởi tạo. Tiếp đến ngài Đường Huyền Trang nước Trung Hoa đã dịch bộ luận này từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Hòa thượng Thích Thiện Hoa tại Việt Nam đã chuyển dịch bộ này từ tiếng Hán sang tiếng Việt.

Pháp sư Đường Huyền Trang đã chia thế giới thành 5 phạm trù tương ứng (100 pháp) gồm:

Tâm Vương, Tâm Sở, Sắc Pháp, Bất Tương Ưng Hành, và Vô Vi pháp

Stt

Phạm trù

Tên các yếu tố (pháp)

1.

Tâm Vương(gồm 8 yếu tố) Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức, Ý thức, Mạt na thức & A lại da thức

2.

Tâm Sở(gồm 51 yếu tố) -Biến hành (5): Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư
-Biệt cảnh (5): Dục, Thắng giải, Niệm, Định, Huệ
-Thiện (11): Tín, Tàm, Quý, Vô tham, Vô sân, Vô si, Tinh tấn, Khinh an, Bất phóng dật, Hành xả, và Bất hại
-Căn bản Phiền não (6): Tham, Sân, Si, Mạn nghi, Ác kiến (Thân kiến, Biên kiến, Kiến thủ, Giới cấm thủ & Tà kiến)
-Tùy Phiền não (20): Tiểu tùy (Phẫn, Hận, Phú, Não, Tật, Xan, Cuống, Xiểm, Hại, Kiêu); Trung tùy (Vô tàm, Vô quý); Đại tùy (Trạo cử, Hôn trầm, Bất tín, Giãi đãi, Phóng dật, Thất niệm, Tán loạn & Bất chánh tri)
Bất định (4); Hối, Miên, Tầm, Tư

3.

Sắc Pháp(gồm 11 yếu tố) -5 căn: Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỷ căn, Thiệt căn, & Thân căn
-6 trần: Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần & Pháp trần

4.

Bất Tương Ưng Hành(gồm 24 yếu tố) Đắc, Mạng căn, Chúng đồng phận, Dị sanh tánh, Vô tưởng định, Diệt tận định, Vô tưởng báo, Danh thân, Cú thân, Văn thân, Sanh, Trụ, Lão, Vô thường, Lưu chuyển, Định vị, Tương ưng, Thế tốc, Thứ đệ, Thời, Phương, Số, Hòa hợp tánh & Bất hòa hợp tánh.

5.

Vô Vi (gồm 6 yếu tố) Hư không vô vi, Trạch diệt vô vi, Phi trạch diệt vô vi, Bất động vô vi, Thọ tưởng diệt vô vi, & Chân như vô vi.

Tám yếu tố của Tâm Vương được xem như là 8 ông vua. Các ông vua này có quyền ra lệnh nhưng cần phải có người thi hành. Bởi vậy 51 Tâm sở (sở hữu của Tâm vương, do Tâm vương sinh ra và chịu sự điều hành của Tâm vương) ở đây chính là các ông quan nhận lệnh và thực thi (tạo nghiệp). Như vậy, Tâm vương và Tâm sở có mối quan hệ qua lại tương ưng với nhau. Tuy nhiên mức độ thân sơ giữa Tâm vương và Tâm sở có sự khác biệt.

Tâm sở Biến hành có quan hệ rất mật thiết với tất cả các Tâm vương. Ví dụ “Nghe tiếng suối reo nhớ về rừng Trường Sơn năm xưa”: Nhĩ thức Tâm vương khi nghe (tiếp xúc) tiếng suối reo, thì đã có “Xúc tâm sở”. Cái xúc này là chỗ nương tựa để thọ, tưởng, tư phát sinh. Khởi lên ý muốn nghe là đã có “Tác ý Tâm sở” trong đó. Từ việc nghe rồi nhớ/mong muốn nhớ (vui, buồn, v.v…) chính là “Thọ tâm sở”. Tiếng suối ở đây là tiếng suối (chứ không phải tiếng của chim muông…) ở rừng Trường Sơn chứ không phải tiếng suối ở nơi nào đó, chính là “Tưởng tâm sở”. Rừng Trường Sơn năm xưa đã có nhiều đồng chí, đồng bào hy sinh chưa tìm thấy thân thể nên lo tới việc đi tìm kiếm này, chính là đã có “Tư tâm sở”.

Tâm sở Biến hành này hoàn toàn thừa lệnh của Tâm vương cho nên nó có tánh Vô ký như Tâm vương, nghĩa là không nhất định thiện hay ác.

Tâm sở Biệt cảnh tương ưng với Tâm vương theo từng cảnh giới và tạo nghiệp riêng biệt. Ví dụ “Tôi muốn mua quyển sách này”: Ý thức của Tâm vương phân biệt, chấp ngã “tôi”, chứ không phải bạn, ra lệnh cho “Dục tâm sở” nghĩa là “muốn”. Cái “muốn” này tạo ra có thể do duyên cảnh vui thích tại một hội chợ sách chẳng hạn. Cái “muốn” của “Dục tâm sở” mua được quyển sách này sẽ thúc đẩy “tôi”, Tâm vương cần “siêng năng” làm việc kiếm tiền để thực hiện việc mua này. Việc kiếm tiền (chân chính/không chân chính) sẽ tạo ra các nghiệp khác nhau.

Cái “muốn” ở đây cũng chính là “Thắng giải Tâm sở”. Vì Tâm vương “tôi” có thể đã từng đọc quyển sách này ở đâu đó rồi, biết rõ về nội dung (thiện/ác/không thiện ác) trong đó và giờ quyết định muốn mua.

“Quyển sách này” do Tâm vương “tôi” ghi nhớ chứ không phải quyển sách khác, đó chính là có “Niệm tâm sở”. Cũng do “Định tâm sở” nên tôi đã chuyên chú vào “quyển sách này” chứ không phải “quyển truyện kia”.

Trong Tâm sở Biệt cảnh mỗi một yếu tố đều giữ một trách nhiệm nên nó có tánh thiện, ác và vô ký.

Tâm sở thiện tương ưng với Tâm vương để thực hiện làm các việc thiện lành và làm lợi ích cho chúng sinh. 11 Tâm sở thiện này giống như các vị trung thần. Ví dụ “Tôi hổ thẹn với thầy”: Hổ (tức là Tàm), thẹn (tức là Quý) đây chính là “Tâm sở thiện”. Tâm Vương “tôi” nhận thấy các việc mình học/làm chưa đúng theo lời thầy dạy nên sinh “Tâm sở thiện” này. Nhờ cái tâm “Tàm, Quý” này. Tôi biết sửa lỗi lầm, tinh tấn tu học, thực hành các hạnh của thầy như vô tham, vô sân, vô si, hành xả, bất hại. Đây cũng chính là Tâm sở thiện đồng tương ưng với Tâm sở thiện.

Căn bản phiền não sinh ra Tùy phiền não. Các loại phiền não này tương ưng với Tâm vương để chuyên thực hiện các việc ác. Các Tâm sở này giống như các quan lại tham ô. Ví dụ “Anh A hận cô B”: Tâm vương chấp ngã  “Anh A” (Mạt na thức) duyên theo cảnh “sắc đẹp” của cô B nên sinh ra “Tâm sở tham”. Tâm “Tham” này sẽ sinh ra “Sân” và “Hận” khi cảnh thực tế không theo ý của anh A. Để thực hiện theo ý muốn của mình thì anh A sẽ tạo nghiệp ác trong phiền não si mê.

Tâm sở Bất định tương ưng với Tâm vương tạo ra các nghiệp bất định (thiện/ác). Ví dụ: Ngủ. Đây là Tâm sở miên, nếu ngủ đúng giờ, đúng thời thì là thiện. Nhưng nếu ngủ trong lúc nghe Kinh, niệm Phật thì là ác.

Tóm tắt sự tương ưng giữa Tâm Vương & Tâm Sở

Tâm Vương

Tâm Sở

Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức,

Thiệt thức, Thân thức

-Biến hành (5): Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư
-Biệt cảnh (5): Dục, Thắng giải, Niệm, Định, Huệ
-Thiện (11): Tín, Tàm, Quý, Vô tham, Vô sân, Vô si, Tinh tấn, Khinh an, Bất phóng dật, Hành xả, và Bất hại
-Căn bản Phiền não (4): Tham, Sân, Si
-Trung tùy Phiền não (Vô tàm, Vô quý)
-Đại tùy Phiễn não (8): Trạo cử, Hôn trầm, Bất tín, Giãi đãi, Phóng dật, Thất niệm, Tán loạn & Bất chánh tri

Ý thức

51 Tâm sở (toàn bộ)

Mạt na thức

Biến hành (5): Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư
Biệt cảnh (1): Huệ
Căn bản Phiền não (4): Tham, Sân, Si, Mạn
Đại tùy Phiền não (8): Trạo cử, Hôn trầm, Bất tín, Giãi đãi, Phóng dật, Thất niệm, Tán loạn & Bất chánh tri

A lại da thức

Biến hành (5): Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư

Ngoài việc tương ưng giữa Tâm vương và Tâm sở (như đã trình bày ở trên), một số Tâm vương không tương ưng với Tâm sở do tánh khác nhau.

     Tóm tắt sự không tương ưng giữa Tâm Vương & Tâm Sở

Tâm Vương

Tâm Sở

Lý do (từ Tâm vương)

Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức,

Thiệt thức, Thân thức

Căn bản Phiền não (3): Mạn, Nghi, Ác kiến Không có hành tướng so sánh, lựa chọn
Tiểu tùy Phiền não (10): Phẫn, Hận, Phú, Não, Tật, Xan, Cuống, Xiểm, Hại, Kiêu Hành tướng thâm tế
Bất định: Hối & Miên Không có hành tướng nhớ
Bất định: Tầm & Tư Không duyên danh từ & câu văn

Mạt na thức

Biệt cảnh : Dục Dần dần duyên các cảnh đã hợp
Biệt cảnh: Thắng giải
Biệt cảnh: Niệm Duyên với những cảnh hiện tại
Biệt cảnh: Định Dần dần từng sát na duyên cảnh riêng khác
Thiện (11): Tín, Tàm, Quý, Vô tham, Vô sân, Vô si, Tinh tấn, Khinh an, Bất phóng dật, Hành xả, và Bất hại Hiệp với nhiễm ô
Tiểu tùy Phiền não (10): Phẫn, Hận, Phú, Não, Tật, Xan, Cuống, Xiểm, Hại, Kiêu Hành tướng thâm tế
Trung tùy Phiền não: Vô tàm, Vô quý Vô ký tánh
Bất định: Hối Hằng duyên cảnh hiện tại, không ăn năn
Bất định: Miên Từ vô thỉ đến nay chấp ngã bên trong, không nhờ các duyên bên ngoài
Bất định: Tầm & Tư Y bên trong mà sanh, chuyên về chấp ngã

A lại da thức

Biệt cảnh : Dục Không có mong muốn
Biệt cảnh: Thắng giải Không rành rõ các việc đã quyết định
Biệt cảnh: Niệm
Biệt cảnh: Định Mỗi sát na duyên với một cảnh, không định
Biệt cảnh: Huệ
Thiện (11): Tín, Tàm, Quý, Vô tham, Vô sân, Vô si, Tinh tấn, Khinh an, Bất phóng dật, Hành xả, và Bất hại Trong nhân có thiện-ác, nhưng trên quả  thuộc về tánh Dị thục Vô ký
Căn bản Phiền não  (6)
Tùy Phiền não (20) Không có tánh nhiễm ô
Bất định (4): Hối, Miên, Tầm, Tư

Tâm vương có chức năng luôn hướng ra bên ngoài và Tâm sở được xây dựng lên để đáp ứng nhu cầu này của Tâm vương. Để thực hiện được chức năng này, cần phải có cơ quan (Căn), nơi các thức dựa vào để nhận biết và đồng thời phải có cảnh trần là đối tượng thu nhận của các cơ quan này. Do vậy, Sắc pháp được sinh ra từ Tâm vương và Tâm sở.

Sắc pháp gồm có 5 Căn và 6 Trần:

 • 5 Căn:  Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỷ căn, Thiệt căn & Thân căn. Các căn này đều có 2 phần: Phù trần căn (phần thô phù nhìn thấy được, phần thô phù này không phát sinh ra thức) và Thắng nghĩa căn (phần tinh tế ẩn tàng bên trong, có chức năng phân biệt, phát sinh ra thức).
 • 6 Trần: Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần & Pháp trần.

Khi 5 căn đối với sắc trần thì phát sinh ra Thức (cái biết, hay còn gọi là Tâm vương). Tuy nhiên do 5 thức đầu chỉ phân biệt được chức năng của riêng nó, không thay thế cho thức khác được (ví như “mắt” không thể nghe được…) nên “Ý thức” được hình thành, không cần nơi 5 căn đầu mà vẫn giúp cho năm căn đó phát sinh nhận biết và nhận biết rõ ràng hơn (ví như khi nghe không để ý nên không rõ, tới khi để ý thì nghe được rõ ràng hơn). Ý căn được sinh ra từ đây.

Stt

Căn

Đối với

Trần

Sanh ra

Thức

1

Nhãn căn Sắc trần (25 yếu tố) Nhãn thức

2

Nhĩ căn Thinh trần (12 yếu tố) Nhĩ thúc

3

Tỷ căn Hương trần (6 yếu tố) Tỷ thức

4

Thiệt căn Vị trần (12 yếu tố) Thiệt thức

5

Thân căn Xúc trần (24 yếu tố) Thân thức

6

Ý căn Pháp trần (5 yếu tố) Ý thức

6 căn

6 trần

6 thức

Sắc pháp

Tâm Vương

Ví dụ “Tôi nghe tiếng suối reo nhớ về rừng Trường Sơn năm xưa’: Để “nghe” được ở đây cần có Nhĩ căn. Nhĩ căn đã tiếp xúc với Thinh trần (âm thanh của tiếng nước) để nhận biết (Nhĩ thức, Tâm vương) là tiếng của loài vô tình (nước chảy chứ không phải là gió thổi). Y tha vào Thinh trần này khởi lên Tâm sở niệm “nhớ”. Như vây, sự tương quan qua lại giữa Tâm vương, Tâm sở và Sắc pháp là mật thiết với nhau.

Như phân tích trên đây Tâm vương sinh ra Tâm sở. Tâm vương và Tâm sở kết hợp có Sắc pháp. Tâm vương, Tâm sở và Sắc pháp là loại hợp tác với nhau, tương ưng với hành uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành & Thức).

Bất tương ưng hành là pháp không tương ưng với Hành uẩn, không tương ưng-không lệ thuộc với Tâm vương nhưng lại dựa vào cả 3 yếu tố: Tâm vương, Tâm  sở & Sắc pháp.

Bất Tương Ưng Hành gồm 24 yếu tố: Đắc, Mạng căn, Chúng đồng phận, Dị sanh tánh, Vô tưởng định, Diệt tận định, Vô tưởng báo, Danh thân, Cú thân, Văn thân, Sanh, Trụ, Lão, Vô thường, Lưu chuyển, Định vị, Tương ưng, Thế tốc, Thứ đệ, Thời, Phương, Số, Hòa hợp tánh, và Bất hòa hợp tánh.

Ví dụ: Tôi mua được một chiếc xe máy: “Được” ở đây nghĩa là “Đắc”. Xe máy là sắc pháp. Mắt nhìn thấy xe máy, tay dùng để dắt cũng là sắc pháp. Ý thức khởi lên muốn có (muốn thì mới mua) chiếc xe thuộc Tâm vương. Thích chiếc xe máy nên mới mua, đây là Tâm sở. Như vậy, “Đắc” (chữ được) dựa trên cả 3 yếu tố: Tâm vương, Tâm sở & Sắc pháp mà thành.

Thế giới gồm 4 phạm trù đầu (94 yếu tố): Tâm Vương (8), Tâm Sở (51), Sắc Pháp (11), Bất tương ưng hành (24) gọi là các Pháp hữu vi. Các pháp hữu vi này là do Thức biến hiện ra nên có sinh, có diệt. Tất cả sự vật trong thế gian (nhà cửa, người, núi, sông…) đều không thật có, đều chỉ là các vật bị hiểu biết mà chỉ do cái Thức hiểu biết để phân biệt đây là nhà, kia là núi….

Vô vi là phạm trù thứ 5 trong thế giới. Vô vi là các Pháp không sanh diệt, không biến đổi. Đây là cảnh giới của Thánh (cảnh giới thanh tịnh). Vô vi gồm (6): Hư không vô vi, Trạch diệt vô vi, Phi trạch diệt vô vi, Bất động diệt vô vi, Thọ tưởng diệt vô vi, và Chân như vô vi. Các pháp vô vi này sẽ hiện lộ thật tướng (chân) khi 94 pháp hữu vi ở trên bị diệt hết. Ví dụ: ta cứ tìm sự ô nhiễm trong mình để diệt thì tư nhiên chân lý (tâm lý thánh thiện) sẽ hiển lộ ra. Đây chính là lựa chọn (Trạch pháp) thuộc Trạch diệt vô vi.

Đối với người tu học Phật Pháp. Theo như Kinh Kim Cang đã dạy “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” và cũng theo Luận của Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn: mọi sự vật/hiện tượng trong vũ trụ này đều không thật có, đều do Duy thức mà biến hiện ra. Sự biến hiện, dời đổi này là do Mạt na thức chấp ngã (ngã ái chấp tàng) cái bóng của A lại da. Nếu Mạt na thức không chấp ngã thì A Lại da thức sẽ hoàn toàn thanh tịnh, hay gọi là Phật tánh hiển lộ.

Bởi vậy, người tu học cần nhận biết rõ về sự chấp ngã, chấp pháp của Mạt na thức để phá trừ. Cũng như trong Kinh Kim Cang cần phải phá trừ 4 tướng: Ngã tướng, Nhân tướng, Chúng sinh tướng, và Thọ giả tướng.

Trên thực tế, chúng ta không có pháp/cách để tu/tác động trực tiếp lên Mạt na thức và A lại da thức. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể tu/tác động đến tiền Ngũ thức và Ý thức để từ đó thuần phục Mạt na thức rồi tới A lại da thức. Chúng ta khi tiếp xúc với cảnh trần bên ngoài, đều nhận biết được là do Thức biến, nên cần phải biết bảo hộ các căn lành, không khởi tác ý xấu (ý thức) để truyền vào A lại da. Luôn dùng nhân nghĩa, tình thương, thánh thiện để đối người, tiếp vật là một cách để bảo hộ các căn từ bên ngoài. Hơn thế nữa, chúng ta cần phải tu luyện ý thức bên trong, không cho nó chạy lung tung, từng bước phá trừ vọng chấp (chấp ngã, chấp pháp: Biến kế sở chấp tánh). Hãy đi trên con đường tu học giác ngộ giải thoát bằng “NHÂN KHÔNG, PHÁP KHÔNG”.

Quá trình tu tập sẽ giúp các thức này từng bước Đoạn hoặc và chuyển thành Trí. Khi chứng quả vị Phật: tiền Ngũ thức sẽ chuyển thành “Thành Sở Tác Trí” với công năng hóa hiện ra 3 loại thân để giáo hóa và cứu vớt chúng sinh; Ý thức sẽ biến thành “Diệu Quan Sát Trí” biết rõ căn cơ của chúng sinh để rồi tùy cơ thuyết pháp hóa độ; Mạt na thức sẽ chuyển thành “Bình Đẳng Tính Trí” biến ra vô lượng thân; A lại da thức sẽ thành “Đại Viên Cảnh Trí” chiếu khắp mười phương các cõi nước.

Trần Thị Hải Yến (Liên Yến)

Ngày 14/10/2013

На сегодняшний день баннерная реклама – это один из самых популярных видов продвижения сайта в Интернете topodin, Звоните своему другу, маркетологу и говорите о своей беде


Các bài viết khác

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Website www.bodephatquoc.com đang trong quá trình nâng cấp, chúng con kính gửi đến chư tôn đức và quý độc giả của trang nhà hoan hỷ xem tạm qua trang demo...

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt lẫn nhau trong một đời sống có ý thức cao về vấn đề tự giác và giác tha. Nên, Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt Bát chánh đạo. Bởi vì, Bát chánh đạo là thuộc về tự giác và Tứ vô lượng tâm là thuộc về giác tha. Nhưng, vấn đề tự giác hay giác tha là hai yếu tố không thể tách rời nơi một thực thể giác ngộ, mà chúng là hai mặt của một đời sống giác ngộ...

Người biết đặt gánh nặng xuống

Người biết đặt gánh nặng xuống

Con người cũng có khả năng tạo ra nhiều phước đức và cũng có khả năng tạo ra nhiều tội lỗi cho chính mình; con người vừa có khả năng che chở và bảo hộ muôn loài trên trái đất, và con người cũng vừa có khả năng sát phạt và hủy diệt muôn loài trên trái đất...

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư - Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong năm mới. Vì vậy Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học...

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tết cổ truyền –  mừng Xuân Canh Tý 2020, Chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc, pháp thoại đầu năm, khóa lễ Dược Sư, dâng sớ cầu an đầu năm, rút thăm trúng thưởng...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5424889